Förorenad mark

Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader anses vara förorenat när halterna av ett ämne överstiger de naturliga bakgrundshalterna i området. Att ett område är förorenat behöver därmed inte innebära att det automatiskt är farligt och alla föroreningar kräver inte någon åtgärd.

Alla som har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har medfört skada på eller olägenhet för miljön ansvarar för att denna avhjälps (2 kap 8 § miljöbalken). Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel. Huvudregeln är att den som har bidragit till föroreningen, det vill säga den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen, är ansvarig för utredning och sanering. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta undersökningar och sanering så kan andra personer vara ansvariga i andra hand, till exempel fastighetsägaren.

Upplysningsplikt

Om det vid till exempel bygg-, mark- eller rivningsarbeten påträffas misstänkta föroreningar har man en skyldighet att genast meddela detta till miljöenheten, 040-641 10 00.

Anmälningsplikt

För att undvika skador på människors hälsa eller miljön är det viktigt att mark eller byggnader som blivit förorenade saneras på ett riktigt sätt. Avhjälpande åtgärder (sanering) av ett förorenat område ska anmälas till miljöenheten. Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Om en förorening påträffas i mark, grundvatten eller i ett vattenområde ska det anmälas via blanketten anmälan enligt 28§ förorening i mark. Pdf, 276.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en förorening påträffas i en byggnad ska det anmälas via blanketten för anmälan enligt 28§ förorening i byggnad. Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: