Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

MIN-modellen

Illustration MIN-modellen

MIN-modellen är en arbetsmodell för coaching, framtagen av Lomma kommun.
Modellen syftar till att coacha personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, in i arbetslivet.

MIN-modellen är en arbetsmodell för coaching som syftar till att coacha personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. MIN-modellen finns sammanfattad i en handbok och består av tre teman: motivation, information och nätverk. Till varje tema finns ett praktiskt coachande verktyg och en fördjupningsdel.

MIN-modellen en handbok Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Modellen har sitt ursprung i Abdirisak Hashis arbete med coaching av nyanlända ungdomar i mitten på 2010-talet. Abdi upplevde att det saknades en arbetsmodell som tillgodosåg ungdomarnas behov av både stöd och krav under sin etableringsprocess. Genom att arbeta relationskapande utifrån modellens tre teman, fann Abdi ett effektivt sätt nå ungdomarna och coacha dem in i utbildning och arbetsliv.

Då coachingen visade goda resultat för arbete med ungdomar, togs modellen vidare som ett Finsam-projekt mellan åren 2020 till 2022. I detta projekt prövades och utvärderades modellen i coaching för nyanlända vuxna. Utvärderingen genomfördes av företaget Tranquist utvärdering, vilka drog följande slutsats om modellens förtjänster:


Inom MIN-modellen har det utvecklats ett ändamålsenligt system för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta styrks av de goda resultat som projektet kunnat uppvisa genom sin deltagarredovisning. (…) vi konstaterar också att den arbetsmodell som utvecklats inom projektet ligger väl i linje med vad som i forskningslitteraturen beskrivs som ändamålsenliga strukturer för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden och bidrar till deras etablering i samhället.

Modellens filosofi

Framgångar i MIN-modellen bygger på att skapa goda relationer med klient,
arbetsgivare och myndighet för att på så vis ha handlingsutrymmet att utgöra en samordnande funktion kring individens etablering på arbetsmarknaden.

Detta görs i kombination med coaching genom modellens tre teman —motivation, information och nätverk. När effekterna av dessa tre temana samverkar, utgör de tillsammans en helhet som är större än delarna.


Målsättningen är ett inträde på arbetsmarknaden som är förankrat i den
enskilde individens förutsättningar och önskemål, men och också som är hållbart på lång sikt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Abdirisak Hashi

Senast uppdaterad: