I Bjärred låg mellan 1947 och 1972 en
kemtvätt på den plats där Larssons mekaniska
verkstad ligger idag.

I den gamla verksamheten användes vissa
farliga kemikalier (klorerade alifater). Dessa
kan finnas kvar länge i mark och grundvatten.

Miljöundersökning f.d. Bjärre kemiska

I Bjärred fanns mellan 1947 och 1972 en kemtvätt på den plats där Larssons mekaniska verkstad ligger idag. I kemtvättsverksamheten användes vissa miljö-och hälsoskadliga kemikalier (klorerade alifater), som kan finnas kvar länge i mark och grundvatten. Nu driver kommunen ett projekt för att undersöka spridningen av föroreningen från kemtvätten. Eventuell spridning mot bostadsområden har undersökts men inte upptäckts.

Bakgrund

Länsstyrelsen Skåne har beviljats statligt bidrag för att utreda omfattning och utbredning av den misstänkta föroreningen i området vid f.d. Bjärred kemiska. Lomma kommun är huvudman och projektledare. Projektet pågår under 2020 och 2021 och målet är att ta reda på om några saneringsåtgärder behövs, och i så fall vilka åtgärder. Det finns inget idag som tyder på att området akut måste åtgärdas, men för att minska framtida risker behöver olika åtgärdsförslag tas fram.

Vad har hänt hittills?

Under våren 2020 upphandlades miljökonsulter, Structor Miljö Öst AB, och en projektplan togs fram. Enligt planen ska provtagningar ske i tre omgångar. Det område som i dagsläget berörs av provtagningar utgörs av Larssons Mekaniska AB:s fastighet och Saltsjöbadsparken, samt intilliggande allmän platsmark och gata. Syftet med provtagningarna är att undersöka föroreningens utbredning och omfattning.

I juni 2020 utförde Structor den första av tre planerade provtagningar i området. Då provtogs mark, grundvatten, dricksvatten, träd, inomhusluft och porluft. Resultatet visar att grundvattnet vid Larssons mekaniska verkstad innehåller förhöjda halter av klorerade kolväten, och att spridningen av föroreningen sker mot väster. Undersökningen visar dock att halterna avtar markant redan på andra sidan om Södra västkustvägen.

Eventuell spridning mot bostadsområdena öster och norr om Larssons mekaniska har undersökts men inte upptäckts.

Bild som visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Bild som visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Vad händer sen?

I oktober 2020 planeras provtagningsomgång 2 med syftet att se i vilken omfattning föroreningen finns under byggnaden vid Larssons mekaniska, och fortsatt undersökning i omgivningen för att avgränsa föroreningen åt väster. Provtagningsomgång 3 kommer att utföras i början av 2021.

Efter det att undersökningarna är klara, görs en riskbedömning för att se vilka risker det finns i området både idag och på lång sikt. Det finns inget idag som tyder på att området akut måste åtgärdas, men för att minska framtida risker behövs olika åtgärdsförslag tas fram. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2021. Om utredningen visar att saneringsåtgärder är nödvändiga, så kommer länsstyrelsen att söka statligt bidrag för åtgärderna.

Länk till Länsstyrelsen om du vill veta mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Det är den verksamhet som har orsakat en förorening som kan ställas till svars för den. Föroreningen härrör emellertid från en kemtvättsverksamhet som upphörde 1972 och det finns idag ingen ansvarig verksamhetsutövare kvar. Länsstyrelsens ansvarsutredning visar att nuvarande fastighetsägare har uppfyllt vad som skäligen åligger dem enligt miljöbalken. När ingen ansvarig verksamhetsutövare finns så kan statliga medel beviljas för utredning och sanering av ett förorenat område.

Klorerade alifater är lösningsmedel som använts i kemtvätten. För människor kan de ha potentiellt cancerframkallande/mutagena effekter om man exponeras för dem i höga halter. Några sådana halter, där människor riskerar att exponeras för dem, har dock inte uppmätts i detta fall. I miljön är de skadliga för vattenlevande organismer.

Nej. Klorerade alifater sprids främst genom grundvatten och föroreningen ligger djupt. Risk för exponering genom gasutsöndring finns i byggnaden ovanför det misstänkta källområdet, men där har ett antal provtagningar av inomhusluften under åren visat att halterna inte är så höga att de utgör någon risk för de som arbetar där.

Nej. Dricksvattnet i kranen kommer från sjön Bolmen.

Länsstyrelsen är den myndighet som arbetar med inventeringen av potentiellt förorenade områden i Skåne. Efter att områden har identifierats utförs en riskklassning, som i sin tur ligger till grund för hur länsstyrelsen prioriterar hur områdena ska hanteras vidare. En riskklassning för området gjordes baserat på undersökningar som utfördes i området 2011 och 2012; några akuta risker framkom dock inte vid dessa undersökningar, även om föroreningar i grundvattnet upptäcktes. Under tiden därefter har andra områden i Skåne prioriterats av länsstyrelsen, fram till nu.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: