I Bjärred låg mellan 1947 och 1972 en
kemtvätt.

I den gamla verksamheten användes vissa
farliga kemikalier (klorerade alifater). Dessa
kan finnas kvar länge i mark och grundvatten.

Miljöundersökning före detta kemtvätt

Nu är kommunens huvudstudie med att undersöka spridningen av kemikalieförorening på fastighet Bjärred 50:1 där det tidigare låg en kemtvätt klar. Kemtvätten använde tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) som tvättvätska. Samlingsnamnet för dessa ämnen är klorerade alifater och de miljöundersökningar som utförts har visat att grundvattnet är förorenat av klorerade alifater.

Under 2020 och 2021 har tre provtagningar på fastighet Bjärred 50:1 samt närliggande område genomförts vid tre olika tillfällen. Resultaten från dessa provtagningar visar att grundvattnet är förorenat av klorerade alifater och att någon betydande nedbrytning av föroreningarna inte bedöms förekomma.

Högst halter av klorerade alifater finns i grundvattnet vid norra gaveln av byggnad på fastigheten, där det även finns en nedgrävd betongbrunn som till största del ligger under befintlig byggnad. Brunnen bedöms kunna vara en av orsakerna till de kraftigt förhöjda halterna. Men förhöjda halter finns också i grundvattnet under verkstadsdelen och även ut mot Södra Västkustsvägen. Föroreningshalterna avtar dock snabbt med avståndet från källan/brunnen, varför det inte bedöms finnas några risker utanför fastigheten.

Under fastigheten, på 20–60 meters djup under markytan, finns Alnarpsströmmen, ett djupare grundvatten med mycket goda möjligheter för uttag av grundvatten. Eftersom klorerade alifater är tyngre än vatten finns en risk för vertikal spridning av föroreningarna ner till Alnarpsströmmen, vilket skulle påverka kvalitén på grundvattnet och möjligheten för framtida uttag av dricksvatten.

De mätningar som har gjorts i inomhusluft och av dricksvatten visar inte på några hälsorisker för människor som vistas eller arbetar på området. Beräkningar visar dock att föroreningarna skulle kunna skapa ett problem i inomhusluft och dricksvatten inom fastigheten.

Kompletterande utredningsbehov

De undersökningar som genomförts har gett mycket information om föroreningens mängd och utbredning. Det kvarstår dock en osäkerhet kring hur föroreningen har spridits mot djupet i jord och grundvatten.

Den 28-30 september kommer vi att utföra ytterligare undersökningar för att bedöma en eventuell vertikal spridning. Syftet med utredningen är att undersöka om underliggande akvifär, Alnarpsakviferen, kan ha påverkats av en eventuell vertikal föroreningsspridning, samt uppskatta föroreningshalter i källområdet under byggnaden.

Undersökningsresultaten kommer ligga till grund för en revidering av befintlig huvudstudierapport.

Bidrag för dessa kompletterande undersökningar söks av Länsstyrelsen hos Naturvårdsverket.

Besök Förorenade områden på Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill veta mer.

Karta visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Bild som visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Bakgrund

Länsstyrelsen Skåne har beviljats statligt bidrag för att utreda omfattning och utbredning av den misstänkta föroreningen i området vid f.d. Bjärred kemiska. Lomma kommun är huvudman och projektledare. Projektet pågår under 2020 och 2021 och målet är att ta reda på om några saneringsåtgärder behövs, och i så fall vilka åtgärder. Det finns inget idag som tyder på att området akut måste åtgärdas, men för att minska framtida risker behöver olika åtgärdsförslag tas fram.

Vanliga frågor och svar

Det är den verksamhet som har orsakat en förorening som kan ställas till svars för den. Föroreningen härrör emellertid från en kemtvättsverksamhet som upphörde 1972 och det finns idag ingen ansvarig verksamhetsutövare kvar. Länsstyrelsens ansvarsutredning visar att nuvarande fastighetsägare har uppfyllt vad som skäligen åligger dem enligt miljöbalken. När ingen ansvarig verksamhetsutövare finns så kan statliga medel beviljas för utredning och sanering av ett förorenat område.

Klorerade alifater är lösningsmedel som använts i kemtvätten. För människor kan de ha potentiellt cancerframkallande/mutagena effekter om man exponeras för dem i höga halter. Några sådana halter, där människor riskerar att exponeras för dem, har dock inte uppmätts i detta fall. I miljön är de skadliga för vattenlevande organismer.

Nej. Klorerade alifater sprids främst genom grundvatten och föroreningen ligger djupt. Risk för exponering genom gasutsöndring finns i byggnaden ovanför det misstänkta källområdet, men där har ett antal provtagningar av inomhusluften under åren visat att halterna inte är så höga att de utgör någon risk för de som arbetar där.

Nej. Dricksvattnet i kranen kommer från sjön Bolmen.

Länsstyrelsen är den myndighet som arbetar med inventeringen av potentiellt förorenade områden i Skåne. Efter att områden har identifierats utförs en riskklassning, som i sin tur ligger till grund för hur länsstyrelsen prioriterar hur områdena ska hanteras vidare. En riskklassning för området gjordes baserat på undersökningar som utfördes i området 2011 och 2012; några akuta risker framkom dock inte vid dessa undersökningar, även om föroreningar i grundvattnet upptäcktes. Under tiden därefter har andra områden i Skåne prioriterats av länsstyrelsen, fram till nu.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: