I Bjärred låg mellan 1947 och 1972 en
kemtvätt.

I den gamla verksamheten användes vissa
farliga kemikalier (klorerade alifater). Dessa
kan finnas kvar länge i mark och grundvatten.

Undersökningsresultat och risker

Nu är kommunens huvudstudie med att undersöka spridningen av kemikalieförorening på fastighet Bjärred 50:1 där det tidigare låg en kemtvätt klar. Kemtvätten använde tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) som tvättvätska. Samlingsnamnet för dessa ämnen är klorerade alifater och de miljöundersökningar som utförts har visat att grundvattnet är förorenat av klorerade alifater.

​På fastigheten Bjärred 50:1 bedrevs kemtvätt mellan åren 1947–1972 av Bjärre Kemiska Tvätt. Kemtvätten använde tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) som tvättvätska, samlingsnamnet för dessa ämnen är klorerade alifater. Platsen har undersökts vid ett flertal tillfällen, men i huvudsak under 2021–2022. De miljöundersökningar som utförts har visat att grundvattnet är förorenat av klorerade alifater.

Högst halter av klorerade alifater finns i grundvattnet vid norra gaveln av byggnaden, men förhöjda halter finns också i grundvattnet under del av byggnaden och ut mot Södra Västkustsvägen. De mätningar som har gjorts i inomhusluft och av dricksvatten visar inte på några hälsorisker för människor som vistas eller arbetar på området.

Föroreningshalterna avtar snabbt med avståndet från källan, varför det inte bedöms finnas några risker utanför fastigheten.

Kompletterande utredningar hösten 2022

Under hösten 2022 gjordes undersökning av det djupare grundvattnet på cirka 20 meters djup till den så kallade intermediära akviferen. Förhöjda halter av klorerade alifater påträffades tyvärr även på detta djup. Försök gjordes även för att undersöka Alnarpsströmmen på 70 meters djup men av olika anledningar fick det försöket avbrytas. Det faktum att klorerade alifater påträffats på 20 meters djup innebär betydande risk för att Alnarpsströmmen är eller kan bli förorenad av klorerade alifater. Alnarpsströmmen är en skyddsvärd grundvattenförekomst som sträcker sig diagonalt över sydvästra Skåne och är en potentiellt en stor resurs för framtida uttag av dricksvatten.

Möjliga åtgärder

Markföroreningen kan åtgärdas genom olika metoder eller kombination av olika metoder såsom schakt, uppvärmning av marken eller genom tillsatser som bryter ner föroreningen. Lomma kommun, Länsstyrelsen och fastighetsägaren har haft ett möte där olika metoders för- och nackdelar har diskuterats. Resultatet av mötet var att både uppvärmning av marken och tillsatser i marken som bryter ned föroreningen är metoder som skulle kunna fungera bra. Innan man kan ta ställning till om en åtgärd behövs och om den kan utföras måste ytterligare undersökningar genomföras för att ta reda på om föroreningen spridits till Alnarpsströmmen. Undersökningen bekostas av Naturvårdsverket och utförs under 2024 om bidrag beviljas.

Besök Förorenade områden på Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill veta mer.

Karta visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Bild som visar föroreningens spridning i grundvattnet. Varje linje visar att föroreningshalten avtar med en faktor 10 vilket innebär att spridningen av föroreningen bedöms vara begränsad. De gröna och vita cirklarna visar alla provtagningspunkter i området.

Bakgrund

Länsstyrelsen Skåne har beviljats statligt bidrag för att utreda omfattning och utbredning av den misstänkta föroreningen i området vid f.d. Bjärred kemiska. Det finns inget idag som tyder på att området akut måste åtgärdas, men för att minska framtida risker behöver olika åtgärdsförslag tas fram.

Vanliga frågor och svar

Det är den verksamhet som har orsakat en förorening som kan ställas till svars för den. Föroreningen härrör emellertid från en kemtvättsverksamhet som upphörde 1972 och det finns idag ingen ansvarig verksamhetsutövare kvar. Länsstyrelsens ansvarsutredning visar att nuvarande fastighetsägare har uppfyllt vad som skäligen åligger dem enligt miljöbalken. När ingen ansvarig verksamhetsutövare finns så kan statliga medel beviljas för utredning och sanering av ett förorenat område.

Klorerade alifater är lösningsmedel som använts i kemtvätten. För människor kan de ha potentiellt cancerframkallande/mutagena effekter om man exponeras för dem i höga halter. Några sådana halter, där människor riskerar att exponeras för dem, har dock inte uppmätts i detta fall. I miljön är de skadliga för vattenlevande organismer.

Nej. Klorerade alifater sprids främst genom grundvatten och föroreningen ligger djupt. Risk för exponering genom gasutsöndring finns i byggnaden ovanför det misstänkta källområdet, men där har ett antal provtagningar av inomhusluften under åren visat att halterna inte är så höga att de utgör någon risk för de som arbetar där.

Nej. Dricksvattnet i kranen kommer från sjön Bolmen.

Länsstyrelsen är den myndighet som arbetar med inventeringen av potentiellt förorenade områden i Skåne. Efter att områden har identifierats utförs en riskklassning, som i sin tur ligger till grund för hur länsstyrelsen prioriterar hur områdena ska hanteras vidare. En riskklassning för området gjordes baserat på undersökningar som utfördes i området 2011 och 2012; några akuta risker framkom dock inte vid dessa undersökningar, även om föroreningar i grundvattnet upptäcktes. Under tiden därefter har andra områden i Skåne prioriterats av länsstyrelsen, fram till nu.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: