Vissa typer av hus eller anläggningar
som du kan ha på din tomt
behöver du inget lov från kommunen.

Exempel på detta är till exempel
altaner, pooler, skärmtak, uteplatser
friggebodar.

Om tomten ligger nära vatten
kan undantag från strandskyddet
behövas.

I vissa fall behöver man ändå
lov eller anmäla det. I så fall behövs
ett så kallat startbesked
innan du får börja bygga.

Altan, uteplats, skärmtak, pool och friggebod

Det finns vissa byggnader, anläggningar och anordningar man kan uppföra på sin fastighet som inte är lov- eller anmälningspliktiga. Dessa kan vara altaner, swimmingpooler, skärmtak, uteplatser och friggebodar med mera. Däremot kan det krävas dispens från strandskyddet om fastigheten ligger inom strandskyddat område. Under vissa förutsättningar kan dessa åtgärder dock vara förenade med lov- eller anmälningsplikt.

Hitta på sidan

Altan och uteplats

Vid uppförande av altaner och uteplatser kan man behöva bygglov beroende på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov men det kan kräva bygglov om det räknas som en nybyggnad eller tillbyggnad. Detta är aktuellt när golvet får en viss höjd över marken, om marken sluttar eller utrymme skapas under altanen.

Det saknas exakta mått när en altan kräver bygglov men domar från Mark- och miljödomstolen säger att det är det visuella intrycket och höjden över marken som avgör. Om altanen inte räknas som en ny- eller tillbyggnad eller utvändig ändring krävs inget bygglov och får då byggas var som helst på tomten utan grannarnas medgivande.

Även om altanen räknas som en tillbyggnad krävs inte alltid bygglov, men är anmälningspliktig i det fall den ligger inom ett detaljplanelagt område. Vid en- och tvåbostadshus utanför detaljplan behövs till exempel inget bygglov för en liten tillbyggnad. Om tillbyggnaden byggs närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs dock skriftligt medgivande från grannarna.

Skärmtak

Ett skärmtak räknas som en tillbyggnad, även om det är öppet åt sidorna. Tillbyggnader är normalt bygglovspliktiga men skärmtak får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov. De kan dock vara anmälningspliktiga. På ett en- eller tvåbostadshus får man, utan bygglov, uppföra ett eller fler skärmtak på sammanlagt 15 m². De får dock inte sträckas närmre tomtgräns än 4,5 meter, såvida inte grannen har godkänt det. Skärmtak får aldrig placeras närmre 4,5 meter från allmän platsmark (såsom gata eller park) utan att bygglov sökts.

Pool

Innan man bygger en swimmingpool bör man ta reda på om den kräver bygglov, marklov eller anmälan. En i marken helt nedsänkt swimmingpool är inte lov- eller anmälningspliktig. Vissa åtgärder kring en pool kan dock vara bygglovspliktiga, exempelvis inhägnad av mur eller plank runt om, höga pooltak eller höga trädäck. Marklov kan behövas om man behöver schakta eller fylla på så att markens höjd ändras väsentligt. Anmälan behövs ifall man ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Glöm inte att undersöka var eventuella vatten-, avlopps-, el-, tele-, eller fiberledningar ligger så att dessa inte av misstag skadas vid anläggandet av poolen. VA-enheten kan svara på frågor om vatten- och avloppsledningar. Övriga kablar kan respektive leverantör redogöra för.

Det är viktigt att tänka på poolens säkerhetsrisker. Det är innehavarens skyldighet att se till att riskerna för olyckor minimeras. Enligt Boverkets byggregler ska man bygga den barnsäkert och ha ett bra skydd så att ingen kan trilla ner i den.

Råden säger bland annat att lämpliga skyddsanordningar kan vara:

  • ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över
  • grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn
  • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd
  • där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredställande säkerhet mot olyckor bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt.

Friggebod

En så kallad Friggebod är en mindre byggnad som under vissa förutsättningar kan uppföras utan bygglov eller anmälan. Namnet friggebod kommer från politikern Birgit Friggebo som var bostadsminister 1978-1982 när hon lät avskaffa bygglovsplikten för byggnader av detta slag.

En friggebod får ha en byggnadsarea på maximalt 15,0 m² och en taknockshöjd på maximalt 3,0 meter. Friggeboden måste vara belägen i direkt närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Man får lov att bygga flera friggebodar på samma tomt så länge de tillsammans inte överskrider en total area på 15,0 m².

Huvudregeln säger att en friggebod inte får placeras närmre gränsen till en granne än 4,5 meter. Om berörda grannar godkänner en placering närmre gränsen får friggeboden dock placeras närmre gränsen eller till och med i gränsen. I det fall en granne ej godkänner en sådan placering kan man ansöka om bygglov för byggnaden. En friggebod får aldrig placeras närmre än 4,5 meter från allmän platsmark (såsom gata eller park) utan att bygglov sökts.

De grundläggande reglerna i plan- och bygglagen om en byggnads placering och utformning gäller även för friggebodar. Detta innebär bland annat att en friggebod inte får innebära betydande olägenheter för grannar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: