Bekämpningsmedel

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel bör du alltid kontakta miljöenheten för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Vid all spridning av medler ska den som avser att sprida kemiska bekämpningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd ska iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom.

Kontakta alltid Miljöenheten inför en eventuell spridning för att ta reda på vad som gäller kring anmälan och tillstånd i det enskilda fallet.

Information om nya regler kring användning av växtskyddsmedel inom vissa områden

Från och med den 1 oktober 2021 gäller förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden såsom tomtmark för bostadshus, skolgårdar, parker och andra platser där allmänheten har tillgång till. Användningsförbudet gäller för växtskyddsmedel med de verksamma ämnena glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid. Dessa verksamma ämnen förekommer i olika ogräs- och insektsmedel.

Miljöenheten vill uppmärksamma såväl de som använder dessa ämnen i yrkesmässig användning som affärer som saluför dessa ämnen. Eftersom dessa ämnen är förbjudna på att sprida på många platser kan det vara bra att börja fasa ut användning och försäljning av dessa ämnen redan nu.

Undantag från det nya förbudet omfattar medel som innehåller verksamma ämnen med låg risk, som är godkända inom EU eller har förtecknats i en bilaga i Kemikalieinspektionens föreskrift. I bilagan finns verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Anmälan och tillstånd

Skriftlig anmälan ska göras till Miljö- och byggnadsnämnden vid spridning:

  • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter
  • på banvallar
  • områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Anmälningsblankett finns längre ner på sidan.

Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel:

  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Tillstånd behövs inte vid hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur. Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll: karta över spridningsområdet, namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås.

Inom strandskyddat område gäller speciella regler och det är oftast förbjudet att sprida bekämpningsmedel där.

Dokumentation

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska dokumentation ske. Följande ska antecknas: medel och dos, tidpunkt och plats för spridning, vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av sprutan.

Dokumentationen ska sparas i tre år och vid anmodan visas upp för Miljö- och byggnadsnämnden. Motsvarande dokumentation rekommenderas vid spridning av bekämpningsmedel klass 3.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: