Näringslivsstrategi

Kommunfullmäktige antog i januari 2021 en ny näringslivsstrategi för Lomma kommun. Näringslivsstrategin syftar till att stärka vårt lokala samhälle genom att kommunens alla delar agerar på ett sätt som bidrar till att företag växer och att nya företag lockas till kommunen. 

Ett starkt näringsliv, med god tillgång till arbetstillfällen, är grunden i ett välmående samhälle. Det bidrar till en god service i lokalsamhället och det gör kommunen levande stora delar av dygnets timmar. Som kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att företag ska vilja etablera sig och utvecklas i kommunen. Framgångsfaktorer för en kommuns näringslivsfrämjande arbete är främst att det finns ett starkt politiskt stöd, att det är närvarande i organisationens alla delar och att den kommunala förvaltningen upplevs som tillgänglig, transparent och smidig avseende regelverken.

Övergripande syftar näringslivsstrategin till att stärka vårt lokala samhälle genom att peka ut en väg för hur vi med gemensamma krafter kan skapa bättre förutsättningar för företag att etablera och utveckla näringsverksamhet i kommunen. Det handlar om att kommunens alla delar agerar på ett sätt som bidrar till att företag växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen.

Strategin har sex olika fokusområden:

  • Etablera mötesplatser för företagare
  • Verka för strategiska företagsetableringar
  • Stärka samarbetet med det lokala lantbruket
  • Förbättrad service till företag
  • Utveckling av stadslivet
  • God samverkan med näringslivsfrämjande organisationer

Läs och ladda ner hela programmet nedan under rubriken "Självservice och relaterat".

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Senast uppdaterad: