Kustdammarna

Grusväg vid damm med vass och annan växtlighet runt om

Lomma kommun beslutade 2020-02-13 att bilda naturreservat av området Kustdammarna. I filerna längst ner på denna sida finner du beslutade reservatshandlingar: Beslut och föreskrifter (med karta), samt Skötselplan för naturreservat Kustdammarna.

Området som är 20,69 ha stort som ligger vid kusten norr om Lomma tätort och innefattar Fyrkantsdammen och Trekantsdammen. Naturvärdena i området utgörs främst av de två dammarna och dess stränder samt värdefulla sandmiljöer och läskapande skogspartier.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla dessa värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv.

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod[1] med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,
 • på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar, med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,
 • framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över marken,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,
 • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang,
 • cykla utanför anvisade cykelvägar,
 • bedriva fiske i Trekantsdammen samt från Fyrkantsdammens norra och västra strand.

1,2 Se förklaring i ”Beslut och föreskrifter för naturreservat Kustdammarna” nedan.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: