Kustdammarna

Grusväg vid damm med vass och annan växtlighet runt om

Kustdammarna är drygt 20 hektar stort och ligger precis norr om Lomma tätort i nära anslutning till naturreservaten Alkärret i Haboljung och Haboljungs fure. Det är ett område som är enkelt att ta sig till och många promenerar här längs havet på Strandstråket och Skåneleden. Den asfalterade Badvägen går mellan Fyrkantsdammen och Trekantsdammen och vidare ner till stranden.

 

De främsta naturvärdena i området utgörs av de två dammarna och dess stränder, samt värdefulla sandmiljöer och läskapande skogspartier. Mellan dammarna, längs Badvägen, sträcker sig en trädridå av svarttallar som utgör en viktig struktur för områdets biologiska mångfald, då den skyddar mot vind, vilket gynnar många insekter och därmed även fåglar och fladdermöss. En anlagd backsvalebrant finns vid stranden precis utanför reservatsgränsen.

I början av 1900-talet låg kustlinjen ca 300 meter längre inåt landet än idag. Sedan dess har området i etapper fyllts ut med massor från lerbrytningen i området. Lertäkterna här var aktiva fram till 60-talet.

Dammarna och dess vattenspeglar är unika med sitt kustnära läge. Här häckar är bland andra knölsvan, sävsångare och vattenrall. På vintern lockar dammarna till sig stora mängder rastande sjöfågel och bland dem flera ovanliga arter.

På land och i vattenbrynet lever växter som piggtistel, bladvass, igelknopp och ryltåg. Längre ut i vattnet finns enstaka förekomster av axslinga, borstnate, och andmat.

Fem fladdermusarter har noterats vid inventering, vattenfladdermus, större brunfladdermus, nordfladdermus, trollpipistrell och dvärgpipistrell samt ett tillfälligt besök av den ovanliga sydfladdermusen.

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod[1] med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,
 • på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar, med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,
 • framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över marken,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,
 • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang,
 • cykla utanför anvisade cykelvägar,
 • bedriva fiske i Trekantsdammen samt från Fyrkantsdammens norra och västra strand.

1,2 Se förklaring i ”Beslut och föreskrifter för naturreservat Kustdammarna” nedan.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: