Ekonomi

På de här sidorna finns information om kommunens ekonomi och styrning. Här kan du också ta del av kommunens budget och de uppföljningar som årligen genomförs.

Allmänt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad, med mera. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna. Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppföljning

Vid ett antal tillfällen per år redovisar nämnderna sitt utfall med avseende på mål och budget till kommunstyrelsen som för kommunfullmäktiges räkning sammanställer rapporter för hela kommunens verksamhet. Rapportering av ekonomiskt utfall sker till kommunstyrelsen efter mars, maj och oktober samt till kommunfullmäktige vid delårsrapporten (per den 31 augusti) och årsredovisningen.

De övergripande målen följs upp i samband med årsredovisningen, medan riktade mål från kommunfullmäktige och nämndsmål även följs upp i samband med delårsrapporten. Utöver detta följer nämnderna löpande sin verksamhet och avgör själva hur ofta verksamheten ska följas upp i den egna nämnden.

Årsredovisning

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. Normalt behandlas detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad. I kommunens årsredovisning redovisas det ekonomiska utfallet och vad som uträttats under året sett ur ett verksamhetsperspektiv.

I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot mål som beslutats i budgeten. Kommunens årsredovisning innehåller också en övergripande sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Kontaktuppgifter

Kristian Fridqvist

Redovisningschef

Sidansvarig: Kristian Fridqvist
Senast uppdaterad: