Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För att öka trafiksäkerheten
längs med Vinstorpsvägen i Lomma,
pågår det arbete med belysning,
vattenledningar, trottoarer och vägar.
Nya busshållplatser byggs också.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Vinstorpsvägen

Vinstorpsvägen

I december år 2020 är det tänkt att persontrafiken på Lommabanan ska starta. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an.

Just nu pågår arbetet med att öka trafiksäkerheten längs med Vinstorpsgatan för oskyddade trafikanter och att bygga nya busshållplatslägen för kollektivtrafiken. Insatserna har delats upp i etapper och innebär både belysnings-, mark- och VA-arbeten.

Arbetet med sträckan Kastanjevägen till Nyboägen har pågått sedan oktober 2018. Nu påbörjas arbetet med sträckan Nybovägen till öster om Hans Hanssons väg.

Projektets omfattning i korthet

  • Körbanan i Vinstorpsvägen smalnas av.
  • Gång- och cykelbana längs Vinstorpsvägens norra sida breddas till 4 meter mellan korsningen Kastanjegatan och Nybovägen. Yta för cykelväg beläggs med asfalt och gångväg beläggs med plattor.
  • Gång- och cykelväg fortsätter vidare längs Vinstorpvägens norra sida med en bredd av 3 meter från Nybovägen till Hans Hanssons väg och busshållplatsläge 2. Ytan beläggs med asfalt.
  • Upphöjd gång- och cykelpassage över Kastanjegatan, Nybovägen och Hans Hanssons väg.
  • Upphöjd korsning byggs vid Poppelgatan/Pilgatan.
  • Två stycken nya busshållplatslägen kommer att byggas med väderskydd placerade på södra sidan om Vinstorpsvägen med plats för cykelparkeringar, se översiktsplan.
  • Mindre VA-arbeten längs med sträckningen utförs.
  • Ny belysningsanläggning sätts upp längs med hela sträckan med LED-armaturer. Gamla belysningsstolpar, armaturer och fundament rivs.
  • Ny toppbeläggning av asfalt på delar av Vinstorpsvägen utförs.

Kraftringen har dessutom utfört fjärrvärmearbete på sträckan Kastanjevägen till Brf Magnolina.

Ovanstående arbeten kommer att innebära begränsad framkomlighet och omdirigering till andra vägar. Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB.

Åtgärderna förväntas vara klara i juni 2019. Buss 139 flyttar tillbaka till Vinstorpsvägen den 16 juni.

Översiktsplan Visntorpsvägen

Översiktsplan Vinstorpsvägen

Vinstorpsvägen, cykelparkering och busshållplats
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2019-05-13