För att öka trafiksäkerheten
längs med Vinstorpsvägen i Lomma,
pågår det arbete med belysning,
vattenledningar, trottoarer och vägar.
Nya busshållplatser byggs också.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Vinstorpsvägen

Vinstorpsvägen

I december år 2020 startar persontrafik på Lommabanan. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an.

Trafiksäkerheten längs Vinstorpsgatan har ökat för oskyddade trafikanter. Samtidigt har nya busshållplatslägen för kollektivtrafiken byggts. Insatserna delades upp i etapper och innefattade både belysnings-, mark- och VA-arbeten.

Projektets omfattning i korthet

  • Körbanan i Vinstorpsvägen smalnas av.
  • Gång- och cykelbana längs Vinstorpsvägens norra sida breddas till 4 meter mellan korsningen Kastanjegatan och Nybovägen. Yta för cykelväg beläggs med asfalt och gångväg beläggs med plattor.
  • Gång- och cykelväg fortsätter vidare längs Vinstorpvägens norra sida med en bredd av 3 meter från Nybovägen till Hans Hanssons väg och busshållplatsläge 2. Ytan beläggs med asfalt.
  • Upphöjd gång- och cykelpassage över Kastanjegatan, Nybovägen och Hans Hanssons väg.
  • Upphöjd korsning byggs vid Poppelgatan/Pilgatan.
  • Två stycken nya busshållplatslägen kommer att byggas med väderskydd placerade på södra sidan om Vinstorpsvägen med plats för cykelparkeringar, se översiktsplan.
  • Mindre VA-arbeten längs med sträckningen utförs.
  • Ny belysningsanläggning sätts upp längs med hela sträckan med LED-armaturer. Gamla belysningsstolpar, armaturer och fundament rivs.
  • Ny toppbeläggning av asfalt på delar av Vinstorpsvägen utförs.
Översiktsplan Visntorpsvägen

Översiktsplan Vinstorpsvägen

Vinstorpsvägen, cykelparkering och busshållplats
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: