Att visselblåsa är att
larma om något som görs fel.

Här får du veta hur du gör
om du som medarbetare vill berätta om något
som du tycker att kommunen
gör fel som organisation.

Visselblåsarfunktion

Visselpipa i metall

Lommas kommuns rapporteringskanal för att ta emot information om missförhållanden

Lomma kommun har en visselblåsarfunktion. Den syftar till att medarbetare och andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått kännedom om allvarliga missförhållanden av allmänintresse ska kunna rapportera dessa på ett tryggt sätt. Uppgifter om enskilda personer i visselblåsarärenden skyddas av sekretess.

Visselblåsarfunktionen ska bara användas vid anmälan om missförhållande av allmänintresse. Den kan användas av medarbetare och de som i arbetsrelaterat sammanhang fått kännedom om missförhållandet.

Visselblåsarfunktionen är inte en kanal för felanmälan, synpunktshantering, klagomål eller en kanal för att överklaga ett kommunalt beslut. Visselblåsarfunktionen ska inte användas av exempelvis boende i kommunen, anhöriga, vårdnadshavare eller förtroendevalda. Då ska andra kommunikationskanaler användas Kontakta oss - Lomma kommun.

Nedan finns mer information om vad en visselblåsning är och hur du går till väga för att rapportera.

Viktigt att veta innan du rapporterar

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar om missförhållandena.

Skyddet består av förbud mot hindrande åtgärder och repressalier och av ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, till exempel en anhörig, en kollega eller en juridisk person som den rapporterande personen äger. Skyddet gäller även efter det att den rapporterande personen har lämnat verksamheten.

Lagen inskränker inte det skydd som finns för visselblåsare i andra delar av svensk rätt, till exempel yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. Dessa former av skydd gäller därmed parallellt med visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att informationen om missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de avhjälps eller avbryts.

Med arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet.

Med allmänintresse menas att missförhållandena ska angå en krets av personer som kan betecknas som allmänheten.

Allvarliga missförhållanden kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det är också möjligt att rapportera om något som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som strider mot vissa unionsrättsakter omnämnda i visselblåsardirektivet, eller mot lagar och andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt, eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan unionsrättsakt.

De unionsrättsakter som omfattas räknas upp i bilaga till visselblåsardirektivet. Det kan till exempel gälla offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och skydd av privatlivet och personuppgifter.

Det är inte ett visselblåsarärende om det inte är av allmänintresse eller saknas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram, det vill säga om det enbart gäller allmän nyfikenhet eller liknande.

Lagen gäller inte vid rapportering av information som framkommit utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev.

Lagen är inte tillämplig när det gäller rapportering av sådant som endast gäller den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i Lomma kommuns verksamhet och som tillhör någon av följande kategorier:

 • arbetstagare
 • praktikanter
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • inhyrda arbetstagare
 • volontärer

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik i kommunen kan rapportera.

De som inte längre är verksamma i kommunen kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar), med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs i och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

En visselblåsare får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande och repressalier. Skyddet gäller även efter det att personen har lämnat verksamheten.

En verksamhetsutövare får inte:

 • hindra eller försöka hindra rapportering, eller
 • på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, t.ex. en anhörig eller kollega eller en juridisk person som den rapporterande personen äger

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund av att en person har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada eller men för personen. Det är ett brett begrepp som kan omfatta många olika saker som är negativa för personen, exempelvis uppsägning, utebliven befordran eller ändrade arbetsuppgifter.

Medarbetare som enbart rapporterar om något som rör den egna anställningen omfattas inte av skyddet i visselblåsarlagen eftersom sådana frågor generellt sätt inte anses vara av allmänintresse.

Rapporter som inkommer till kommunen, eller upprättas av kommunen, är en allmän handling. Vid begäran om utlämning ska en sekretessprövning ske. Uppgifter om enskilda personer i visselblåsarärenden skyddas av sekretess. Sekretessen gäller både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet.

Av 32 kap. 3 b § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår bland annat att sekretess gäller:

 • för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet (till exempel uppgifter om namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter).
 • för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild (till exempel utpekade personer, vittnen, kollegor eller anhöriga) om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men

Det är möjligt att rapportera om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamhet anonymt. De nya sekretessreglerna som har införts i offentlighets- och sekretesslagen ska emellertid skydda den som rapporterar och den som blir rapporterad på.

Om du ändå önskar rapportera anonymt ska du när du rapporterar undvika att lämna några uppgifter som kan avslöja din identitet. Vänligen notera att om du väljer att rapportera anonymt har kommunen ingen skyldighet att återkoppla till dig i ärendet.

Det finns flera olika sätt att rapportera om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter:

 • Via rapporteringskanalen
 • Via telefon
 • Via ett personligt besök (obs! ska bokas i förväg)
 • Via brev märkt ”Visselblåsning kansliet”

Här hittar du kontaktuppgifter och besöksadress.

Efter att Lomma kommun har mottagit din rapport görs en första bedömning. Om rapporteringen anses utgöra en visselblåsning i enlighet med visselblåsarlagen inleds en utredning. Inom tre månader från det att du rapporterade får du som vid anmälan har valt att lämna dina kontaktuppgifter återkoppling avseende de åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner, enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

För mer information, se: Visselblåsarlagen - Arbetsmiljöverket (av.se) Länk till annan webbplats.

Innan du rapporterar, vänligen ta del av all information på sidan.

Jag vill rapportera - länk till webbformulär

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peder Severin

Senast uppdaterad: