Badvattnets kvalitet

Det utförs regelbundna provtagningar av badvattnets kvalitet under badsäsongen i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

I Lomma kommun sker detta på fyra platser längs med kusten:

  • Långa Bryggan i Bjärred
  • Habo Ljung camping
  • Lomma norra badplats ("Lomma Beach")
  • Hamnhusen i Lomma ("T-bryggan")

Klassificering

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Klassificeringen är en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen.

Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig badvattenkvalitet. Om ett bad bedömts som dåligt kan det ha haft ett eller flera otjänliga prov under de senaste fyra åren.

Klassificering 2017

För 2017 har Långa Bryggan i Bjärred, Habo Ljung camping och Lomma norra (Lomma beach) fått klassificeringen utmärkt kvalitet. Hamnhusen i Lomma (T-bryggan) har fått klassificeringen bra kvalitet. Eftersom det under föregående år förekommit otjänliga provresultat vid T-bryggan kommer kommunen att fortsätta utreda kvaliteten vid badplatsen genom att bland annat göra en utökad provtagning i Höje å.

Analysrapporter

Badvattenkvaliteten kan variera starkt under sommaren, till exempel är kvaliteten beroende av väderförhållanden. Nulägesrapporter kan därför utgöra en indikation på hur badvattnet ser ut under en viss period. På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Resultat från badvattenprovtagningarna läggs fortlöpande in på Badplatsen (se länk i högerspalten) och anslås även på respektive badplats samt på skylt vid Kommunhuset.

Varje vattenprov som tas får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker analyserats. De bedömningar som ett badvattenprov kan få är:

  • Tjänligt vatten – betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning – betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt – betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Algblomning

På Länsstyrelsen i Skåne läns webbplats finns information om algblomning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-01-15