Badvattnets kvalitet

Det utförs regelbundna provtagningar av badvattnets kvalitet under badsäsongen i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

I Lomma kommun tas badvattenprover varannan vecka under hela badsäsongen. Vid provtagningen mäts vattentemperaturen och det görs en okulär bedömning av om det är algblomning i vattnet. Proverna skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys. I Lomma kommun genomförs provtagning på EU-baden:

  • Långa Bryggan i Bjärred
  • Habo Ljung camping
  • Lomma norra badplats ("Lomma Beach")
  • Hamnhusen i Lomma ("T-bryggan")

Klassificering

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Klassificeringen är en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen.

Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig badvattenkvalitet. Om ett bad bedömts som dåligt kan det ha haft ett eller flera otjänliga prov under de senaste fyra åren.

Klassificeringen för 2019 är klar och Långa Bryggan i Bjärred, Habo Ljung camping och Lomma norra (Lomma beach) fått klassificeringen utmärkt kvalitet. Hamnhusen i Lomma (T-bryggan) har fått klassificeringen bra kvalitet. Eftersom det under föregående år förekommit otjänliga provresultat vid T-bryggan kommer kommunen att fortsätta utreda kvaliteten vid badplatsen genom att bland annat göra en utökad provtagning i Höje å.

Märkning för badvattnets kvalitet. Tre stjärnor är utmärkt. Två stjärnor är bra. En stjärna är tillfredställande. Minustecknet indikerar dålig badvattenkvalitet
Plastflaska med insamlat vatten som ska till mikrobiologisk analys

Analysrapporter

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Klassificeringen är en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen.

Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig badvattenkvalitet. Om ett bad bedömts som dåligt kan det ha haft ett eller flera otjänliga prov under de senaste fyra åren.

Klassificeringen för 2019 är klar och Långa Bryggan i Bjärred, Habo Ljung camping och Lomma norra (Lomma beach) fått klassificeringen utmärkt kvalitet. Hamnhusen i Lomma (T-bryggan) har fått klassificeringen bra kvalitet. Eftersom det under föregående år förekommit otjänliga provresultat vid T-bryggan kommer kommunen att fortsätta utreda kvaliteten vid badplatsen genom att bland annat göra en utökad provtagning i Höje å.

  • Tjänligt vatten – betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning – betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.
  • Otjänligt – betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Algblomning

Under perioder av lugnt vatten och hög vattentemperatur kan större mängder plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och nästintill ogenomskinligt. Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Du kan inte se om en algblomning är giftig eller inte. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Vår rekommendation är att undvika bad när det finns tydliga tecken på kraftig algblomning. Välj i första hand alternativa badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Algförekomsten vid våra stränder kan variera kraftigt och kan även skilja sig från dag till dag beroende på vatten- och väderförhållanden.

Om bad ändå sker är det viktigt att inte svälja vattnet och duscha noggrant efteråt. Små barn och husdjur är extra känsliga och löper störst risk att påverkas. Ha särskild uppsikt över barn och husdjur så att de inte får i sig vattnet.

Vill du läsa mer om algblomning?

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: