Socialförvaltningen

Socialtjänsten i Lomma kommun erbjuder olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv.

Här läser du mer om socialförvaltningens ansvarsområden. Under Omsorg och hjälp hittar du mer information om den service du som invånare i Lomma kommun kan få.

Socialförvaltningen består av individ- och familjeomsorg, LSS samt hälsa, vård och omsorg.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen består av en avdelning med traditionell individ- och familjeomsorg och en avdelning som ansvarar för det samlade flyktingmottagandet i kommunen. Gemensamt för båda avdelningarna är:

Vård

Insatserna kan omfatta:

 • stödsamtal
 • gruppbehandling
 • kontaktperson/-familj
 • öppenvårdsinsats, praktisk/pedagogisk- och behandlingsmässig inriktning
 • placering i familjehem
 • institutionsvård
 • boendestöd.

Försörjningsstöd

Utredning görs enligt socialtjänstlagen och utgår från en ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Samverkan sker med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

Individ- och familjeomsorgen

Förebyggande arbete:

 • föräldrautbildning för föräldrar
 • öppenvård i egen regi – bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen), råd och stöd samt uppsökande verksamhet
 • budgetrådgivning och skuldsanering
 • familjerådgivning (extern regi)
 • kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
 • Mötesplats Centrum, träffpunktsverksamhet
 • anhörigstöd

Övriga områden:

 • Familjerätt – vårdnadsutredningar, umgängesfrågor, adoptionsutredningar och samarbetssamtal.
 • Kommunal psykiatri – boende och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar uppsökande och målet är att förebygga psykisk ohälsa.

Integrationsverksamheten

Socialförvaltningen ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn. Arbetet bedrivs på följande sätt:

 • Förebyggande – kommunen arbetar för ökad integration genom bland annat etableringshandledare, vänfamiljer och flera olika integrationsprojekt.
 • Boende och omsorg – avdelningen ansvarar för boende åt unga utan vårdnadshavare enligt Socialtjänstlagen och för de nyanlända enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
 • Kraftkällan – service till de kommunala förvaltningarna via Kraftkällan.

Hälsa, Vård och Omsorg

Förebyggande verksamhet

Detta bedrivs genom förebyggande hälsosamtal med personer som är i 75-årsåldern, närståendestöd till anhöriga med personer som har en äldrerelaterad sjukdom, träffpunktsverksamhet med sociala aktiviteter samt fixartjänsten - en avgiftsfri service för att förebygga fallolyckor i hemmen.

Hemsjukvård och rehabilitering

Kommunen ansvarar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå, habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare - i alla åldrar - som inte kan ta sig till vårdcentralen och som behöver tekniska hjälpmedel i hemmet. Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner.

Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av bland annat av hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, ledsagning, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, omvårdnad och korttidsvistelse.

Särskilt boende

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

I Lomma kommun finns boendeenheten Jonasgården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheterna Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen.

Det finns också över ett antal biståndsbedömda servicelägenheter, där de boende kan få vård och omsorg genom hemtjänst och hemsjukvård.

LSS

Insatserna enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) innefattar:

 • kontaktperson
 • ledsagarservice
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidstillsyn för barn över 12 år
 • korttidsvistelse
 • daglig verksamhet
 • personlig assistans
 • bostad med särskild service.

Bostad med särskild service

I Lomma kommun finns fyra gruppbostäder med totalt 21 platser. I gruppbostäderna bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet

Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför Lomma kommun. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas och Ljungen i Bjärred samt inom PEJO-gruppen.

Korttidsverksamhet

Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I Lomma finns korttidshemmet Fröet, där det finns möjlighet till övernattning eller dagverksamhet.

Skolungdom över 12 år kan beviljas korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna önskemål.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark
Senast uppdaterad: