Alkärret i Habo Ljung

Kärr med mycket växtlighet

Naturreservatet ligger mellan stranden och Södra Västkustvägen, cirka en kilometer norr om Lommas tätort och har mycket höga naturvärden. I anslutning till alkärret ligger en campingplats och vid stranden finns en lång brygga.

 

Ett alkärr är en skog som växer på mycket fuktig mark. Skogen består främst av alträd och dessa kan till och med stå under vatten vid till exempel snösmältning och kraftiga regn. Dessa skogar är idag sällsynta, framför allt på grund av utdikning, vilket fått marken i skogarna att torka ut.

Tidigare användes omgivningen vid dagens alkärr som utmark för bygdens betesdjur. När betet upphörde någon gång på 1970-talet växte området igen och fick så småningom dagens utseende.

Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår och våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. Här finns ett rikt växtliv och drygt 225 olika kärlväxter har hittats, till exempel har det noterats piggtistel, paddfot, bolmört och odört. Här växer även det ovanliga trädet naverlönn. Med ovanliga träd och växter följer ovanliga insekter och spindlar. Två exempel som har hittats i området är naverlönnsguldmal och kärrmånspindel. Alkärret har tidigare hyst häckande pungmes och idag kan det vara möjligt att se och höra bland annat näktergal, gök, fasan och vattenrall.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 • ta bort vedlevande svampar
 • i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen
 • störa, samla in eller döda djur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner
 • framföra cykel annat än på angiven väg
 • framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta
 • fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk
 • bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: