Miljöenhetens smittskyddstillsyn

Den 23 december 2021 och den 12 januari 2022 beslutade folkhälsomyndigheten om ytterligare föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer m.m. Föreskrifterna innebär att krav ställs på livsmedelsföretagare inom bland annat restaurangbranschen att förstärka sin egenkontroll så att trängsel bland gäster inte uppstår.

Miljöenhetens ansvar

Regeringen har beslutat att det är kommunerna som är ansvarig tillsynsmyndighet så att trängsel inte uppstår bland gäster på livsmedelsverksamheter. I Lomma innebär det att Miljöenheten får uppdraget att genomföra tillsyn samt ställa krav på verksamheter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Det är endast verksamheter som serverar livsmedel eller dryck för förtäring på plats som omfattas av de nya reglerna. 

För att begränsa smittspridning bör alla vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten. Alla behöver hålla avstånd till varandra både inomhus och utomhus.

Genomförda kontroller

Miljöenheten har på uppdrag av Smittskyddsläkaren och Länsstyrelsen i Skåne genomfört kontroller av prioriterade livsmedelsverksamheter. Det är smittskyddsläkaren som har möjlighet att besluta om att tillfälligt stänga en verksamhet som inte uppfyller gällande lagstiftning. I Lomma har Miljöenheten hittills inte bedömt det vara nödvändigt med någon anmälan till Smittskyddsläkaren för beslut om stängning.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten.

Nedan finns vanliga frågor och svar gällande smittskyddstillsynen.

Miljöenheten kommer att fortsätta bedriva tillsyn för att kontrollera så att berörda verksamheter uppfyller kraven i lagstiftningen. Om allvarliga brister påträffas kommer Miljöenheten att kunna förelägga verksamheten att vidta åtgärder. I akuta fall kan Miljöenheten omgående stänga en verksamhet tills dessa att lagstiftningen uppfylls.

Tillsyn kan komma att bedrivas under utvalda kvällar samt helger då risk för trängsel är som störst.

Miljöenheten gör bedömningar i varje enskilt fall. Generellt gäller dock att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna och tillhörande områden utomhus är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta innebär generellt att du som besökare ska kunna hålla ett avstånd på minst en meter till närmsta person eller sällskap.

Ja, du är välkommen att kontakta Miljöenheten via e-post: miljo-byggnadsnamnd@lomma.se eller via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 040-641 10 00.

Miljöenheten kommer att göra en första bedömning om verksamheten omfattas av lagstiftningen samt om uppgifterna bedöms innebära en risk för ökad smittspridning. Om så är fallet kommer Miljöenheten att kontrollera verksamheten och vid behov vidta åtgärder för att verksamheten ska åtgärda de brister som konstaterats.

På platser, med undantag där livsmedel serveras för förtäring på serveringsstället, gäller delat ansvar i enlighet med (HSLF-FS 2020:12). Det betyder att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. Detta innebär exempelvis att följande verksamheter inte omfattas av Miljöenhetens tillsynsansvar:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden, inklusive när en kö in till en restaurang sträcker sig ut på trottoarer och allmän platsmark.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: