Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för trygghet och hälsa har i uppgift att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle.

Rådets uppgift och ansvar

Rådet ska framförallt behandla strategiska ”VAD- frågor” genom att verka för ett långsiktigt och proaktivt både främjande och förebyggande arbete. Rådet ska bevaka att aktuella trygghets- och folkhälsofrågor behandlas och vid behov kommer vidare för politisk behandling och avrapportering till kommunstyrelsen eller berörda nämnder.

Rådet ska styra samverkansgruppens uppdrag och leda dem rätt i sitt arbete. Rådet träffas två gånger på våren och en gång på hösten. Vid behov kan ordförande kalla till fler möten. Rådet ansvarar bland annat för trygghetsdag för årskurs 7, grannsamverkan och förebyggande frågor mot våldsbejakande extremism.

Rådet består av

 • Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande
 • Vice ordförande: Kommunstyrelsens andra vice ordförande
 • Ledamot: Kommundirektör
 • Ledamot: Förvaltningschef Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
 • Ledamot: Förvaltningschef Socialförvaltningen
 • Ledamot: Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Ledamot: Lokalpolisområdeschef
 • Ledamot: Säkerhetschef
 • Sekreterare: Kommunsekreterare

Samverkansgruppens uppgift och ansvar

Samverkansgruppen ska representeras av funktioner som i sitt vardagliga arbete har en uppgift som berör RTF:s frågor. Gruppen arbetar huvudsakligen på uppdrag av rådet och ska samverka dels kring de uppdrag som kommer från rådet, men även kring händelser och problem som finns eller uppstår i kommunen.

Genomförandet av uppdragen sker i respektive verksamhet. Vissa uppdrag kan utmynna i bildande av nya projekt eller skickas till redan befintliga projektgrupper. Samverkansgruppen kan vid behov kalla in de funktioner inom kommunens verksamheter som behövs vid ett specifikt möte. Dessutom kan gruppen bjuda in externa aktörer såsom kyrkan, föreningsliv eller näringsliv. Varje år ska samverkansgruppen sammanfatta det gångna årets arbete i en rapport till rådet. Rapporten ska grunda sig på hur mätningar av årets indikatorer utfallit. Gruppen träffas en gång i månaden.

Samverkansgruppen består av

 • Ordförande: Säkerhetschef
 • Ledamot: Förvaltningsstrateg Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
 • Ledamot: Teknisk chef
 • Ledamot: Myndighetschef socialförvaltningen
 • Ledamot: IFO chef
 • Ledamot: Kultur- och fritidschef
 • Ledamot: Driftchef fastighet
 • Ledamot: Kommunpolis
 • Ledamot: Stf. Räddningschef
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: