Den 13 december 2020
började pågatågen att köra
på Lommabanan igen.

På bara sju minuter kan du
åka från Lomma c till Malmö c.

Lommabanan etapp två

Pågatåg. Foto Skånetrafiken

Efter nästan 40 års uppehåll startade persontåg i december 2020 att åter igen stanna på Lomma station och andra stationer längs Lommabanan. Nu fortsätter arbetena med att utveckla Lommabanan etapp två som inkluderar tågstationer i både Alnarp och Flädie. Dessa stationer ska stå klara i december 2026.

Hitta på sidan

Inledningsvis trafikeras Lommabanan med ett persontåg i timmen i vardera riktning mellan klockan 05.45 och 22.00. Tågen går på sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C, genom Citytunneln och vidare ut på Malmöringen. På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och Flädie.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö central till cirka sju minuter. Det kan jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade den 23 maj 2019 att godkänna ett avtal kring medfinansiering av en tågstation i Flädie. Beslut om medfinansiering av tågstation i Alnarp godkändes av kommunfullmäktige 13 februari 2020.

Stationerna i Alnarp och Flädie ska öppna 2026 och är en del i Lommabanan etapp två. I etapp två ingår också nya mötesspår i Alnarp och Flädie för att möjliggöra halvtimmestrafik. 

Tågstation i Flädie

Stationen i Flädie omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform.

En tågstation i Flädie ger bättre förutsättningar för hela den norra kommundelen vad avser möjlighet att resa kollektivt och restider framförallt till Malmö. Den planerade utbyggnaden av området ”Bjärreds Vångar” bedöms hamna i ett kollektivtrafiknära läge.

Stationen i Flädie är tänkt att byggas nära den planerade planskilda korsningen med väg 913, för att möjliggöra bra förutsättningar för invånarna i Bjärred att byta från buss eller cykel till tåg.

Ambitionen är att stationen i Flädie ska stå klar 2026. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 117,4 miljoner kronor.

Läs mer om kommande stationsområde i Flädie här.

Tågstation i Alnarp

Stationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Ambitionen är att stationen i Alnarp ska stå klar 2026. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.

Läs mer om kommande stationsområde i Alnarp här.

Stationsområdet i Lomma

Under hösten 2020 blev stationsområdet i Lomma klart och persontågstrafiken startade i december 2020. Här finns utrymme för angöring och parkering av cyklar och bilar, gång- och cykelvägar samt grönytor. Stationsområdet fungerar som ett nav för resor med buss och tåg i Lomma.

Fakta och bakgrund

Lommabanan går mellan Kävlinge i norr och Arlöv i söder. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades ner år 1983 och sedan dess finns inga persontåg som stannar på stationer längs banan.

Sedan flera år tillbaka finns en överenskommelse mellan staten/Trafikverket, Region Skåne och berörda kommuner om att rusta upp Lommabanan för persontågstrafik. I denna första etapp ingår två stationer, Furulund och Lomma, vilka öppnas för trafik i december 2020.

Kommunerna finansierar stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne svarar för kostnaderna för ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

I maj 2018 fastställde regeringen en ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår ytterligare satsningar på Lommabanan för att ge möjlighet till halvtimmestrafik. Denna kapacitetsutbyggnad finansieras gemensamt av staten genom Trafikverket och Region Skåne samt berörda kommuner.

Kontaktuppgifter

Jesper Bergnordh

Översiktplanarkitekt

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: