Den 13 december 2020
började pågatågen att köra
på Lommabanan igen.

På bara sju minuter kan du
åka från Lomma c till Malmö c.

Lommabanan etapp två

Pågatåg. Foto Skånetrafiken

I december 2020 startade persontåg åter igen att stanna vid Lomma station. Nu fortsätter arbetena med att öka kapaciteten på Lommabanan för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan, med dubbelspår och nya stationslägen i Alnarp och Flädie.

Med tågstationer i både Alnarp, Lomma och Flädie får de allra flesta av kommunens invånare ett stationsnära läge som ger bättre möjligheter till hållbart resande med tåg.

Projektet Lommabanan etapp två med stationslägen i Alnarp och Flädie är fortfarande i ett tidigt skede och just nu är det stort fokus på den interna planeringen och samverkan med övriga aktörer i projektet, vilka är Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Kävlinge kommun, SLU och Akademiska Hus. Två stora händelser i närtid är att bevaka Lomma kommuns intressen i Trafikverkets järnvägsplan som har varit ute på samråd under 2022, och ska ut på granskning under våren, samt det pågående detaljplanearbetet över området i Flädie där det kommande stationsläget ska byggas.

Tågtrafik på Lommabanan

Inledningsvis trafikeras Lommabanan med ett persontåg i timmen i vardera riktning, med uppehåll på natten. Tågen går på sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C, genom Citytunneln och vidare ut på Malmöringen. Vissa tider på dygnet stannar även tåget som kör mellan Malmö och Helsingborg, vilket ger en halvtimmestrafik mellan Lomma och Malmö. I etapp 2 byggs banans kapacitet ut med dubbelspår i Alnarp och Flädie så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. I Alnarp och Flädie blir det också nya stationer.

Med tåg är restiden mellan Lomma och Malmö central endast cirka sju minuter och det har blivit betydligt enklare att resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Tågstation i Flädie

Stationen i Flädie omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform.

En tågstation i Flädie ger bättre förutsättningar för hela den norra kommundelen vad avser möjlighet att resa kollektivt och restider framförallt till Malmö. Den planerade utbyggnaden av området ”Bjärreds Vångar” bedöms hamna i ett kollektivtrafiknära läge.

Stationen i Flädie är tänkt att byggas nära den planerade planskilda korsningen med väg 913, för att möjliggöra bra förutsättningar för invånarna i Bjärred att byta från buss eller cykel till tåg.

Ambitionen är att stationen i Flädie ska stå klar 2027. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 117,4 miljoner kronor.

Läs mer om kommande stationsområde i Flädie här.

Tågstation i Alnarp

Stationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Ambitionen är att stationen i Alnarp ska stå klar 2027. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.

Läs mer om kommande stationsområde i Alnarp här.

Politiska beslut

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade den 23 maj 2019 att godkänna ett avtal kring medfinansiering av en tågstation i Flädie. Beslut om medfinansiering av tågstation i Alnarp godkändes av kommunfullmäktige 13 februari 2020.

Stationerna i Alnarp och Flädie ska öppna 2027 och är en del i Lommabanan etapp två. I etapp två ingår också nya mötesspår i Alnarp och Flädie för att möjliggöra halvtimmestrafik.

Stationsområdet i Lomma

Under hösten 2020 blev stationsområdet i Lomma klart och persontågstrafiken startade i december 2020. Här finns både inom- och utomhusparkering för cyklar, bilar, gång- och cykelvägar samt grönytor. Stationsområdet fungerar som ett nav för resor med buss och tåg i Lomma.

Fakta och bakgrund

Lommabanan går mellan Kävlinge i norr och Arlöv i söder. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades ner år 1983. Sedan dess stannade inga persontåg på stationer längs banan – fram tills 2020.

Sedan flera år tillbaka finns en överenskommelse mellan staten/Trafikverket, Region Skåne och berörda kommuner om att rusta upp Lommabanan för persontågstrafik. I första etappen ingick två stationer, Furulund och Lomma, vilka öppnades för trafik i december 2020.

Kommunerna finansierar stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne svarar för kostnaderna för ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

I maj 2018 fastställde regeringen en ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår ytterligare satsningar på Lommabanan för att ge möjlighet till halvtimmestrafik. Denna kapacitetsutbyggnad finansieras gemensamt av staten genom Trafikverket och Region Skåne samt berörda kommuner.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: