Om du behöver hjälp
Om det händer en olycka
är det viktigt att veta
vart man ska ringa.
Telefonnummer 112
går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa
när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.

När du ringer 112
ska du berätta vad som har hänt,
var någonstans det har hänt
och vem du är och vad ditt telefonnummer är.
Berätta också om någon är skadad
och vad de har för skador
och om någon är fastklämd.

Om det är bilar med i olyckan
så berätta också
vilken sorts bilar det är.
Om det är en lastbil
berättar du om den har en varningsskylt.
Tala om på vilken sida av vägen
olyckan har hänt.

Om det brinner
Gör så här om det brinner:
Varna andra genom att berätta att det brinner.
Rädda andra människor
om det inte är farligt för dig själv.
Ring telefonnummer 112
och säg att du vill ha hjälp av brandkåren.
Om det inte är farligt för dig
kan du försöka att släcka branden.

Trygg och säker

Flera aktörer samverkar för att göra Lomma kommun till en trygg och säker kommun att bo i. Här hittar du information som kan vara bra att känna till både i förebyggande syfte och om olyckan skulle vara framme.

Ett av kommunens övergripande mål är att "I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden."

Att skapa en gemensam lägesbild är en del av kommunens systematiska arbete när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta arbete involverar kommunens samtliga förvaltningar, invånare, lokala myndigheter, närings- och föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Lomma kommun har valt att arbeta utifrån EST-metodiken (Effektiv Samordning för Trygghet). Länsstyrelsen i Skåne ger stöd åt de kommuner som arbetar med EST i form av nätverk, utbildningar och kompetenser. Målet med metoden är att genom ett kunskapsbaserat arbete minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. Med kunskapsbaserat menas att skapa sig en förståelse för var och varför problemen uppstår och därigenom kunna åtgärda dem:

  1. Gemensam lägesbild: Var upplever människor otrygghet.
  2. Orsaksanalys: Var, när och hur uppstår otrygghet och varför?
  3. Handlingsplan: Rätt åtgärder för att uppnå önskad effekt.
  4. Uppföljning och återkoppling: Har vidtagna insatser haft önskad effekt?

Viktiga telefonnummer

Vid elavbrott:

Gör en felanmälan eller lämna synpunkter

Trygghetspunkter i Lomma kommun

Läs mer om Akut hjälp och krishantering

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: