Här kan du få svar på frågor
om miljö och mathantering.

Vanliga frågor inom miljö- och livsmedelsområdet

Collage över olika delar som omfattas av miljö- och livsmedelsområdet

Här finns svar på vanliga frågor inom miljö- och livsmedelsområdet.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta Miljöenheten via Kontaktcenter på 040-641 10 00 eller info@lomma.se

Om du planerar att starta en verksamhet, så som en restaurang café eller butik med livsmedelsförsäljning, ska du senast två veckor innan du startar eller tar över din verksamhet anmäla det till Miljöenheten.

När din anmälan kommit in registreras din verksamhet och du får ett beslut om registrering. Tänk på att detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform.

Det kan krävas bygglov för att du ändrar användningen i din lokal. Ta därför kontakt med Byggenheten innan du påbörjar din verksamhet.

Om din lokal inte är försedd med fettavskiljare kan detta behöva installeras. VA SYD hanterar installationer av fettavskiljare och kontaktas på kund@vasyd.se

Mer om att starta livsmedelsverksamhet.

Inom vissa detaljplaner krävs det marklov att fälla träd. Utanför detaljplanelagt område krävs det aldrig marklov. Så kallade särskilt skyddsvärda träd såsom jätteträd, mycket gamla träd samt grova hålträd kräver speciell hänsyn var de än är placerade. Om en åtgärd rörande sådana träd väsentligt kan komma att förändra naturmiljön ska den anmälas för samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsens eller Generalläkaren (beroende på var trädet finns).

Mer om marklov.

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.

När man tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner tvättvattnet ut till brunnar som ofta inte är anslutna till något reningsverk. Tvättvattnet kan innehålla tungmetaller, lösningsmedel, tensider med mera som riskerar att hamna grundvatten, åar och havet. Föroreningar kan vara skadliga för miljön och hälsan. Att istället tvätta på en biltvätt är ofta ett bättre alternativ ur miljösynpunkt då dessa renar det smutsiga vattnet.

Mer om biltvätt.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark bedöms normalt inte som en olägenhet i miljöbalkens mening. Fastighetsägaren har ett visst ansvar för förebyggande åtgärder och för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur. I första hand hänvisar vi till de åtgärder som respektive fastighetsägare kan utföra själv eller med yrkesmässig hjälp.

Mer om fåglar och fågelmatning.

Det är inte lämpligt att i ett tätbebyggt område elda för basuppvärmning. Miljöenheten rekommenderar därför att eldningen begränsas till trivseleldning vilket innebär högst två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle.

Mer om braseldning på kaminer och eldstäder.

Alla bostäder ska år 2020 ha en radongashalt som är lägre än 200 Bq/m³ i enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Boverkets byggregler säger att nybyggda och befintliga hus ska ha en radonhalt på högst Bq/m³. Det är också Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder och arbetsplatser.

Radon är farligt för hälsan och som fastighetsägare är man skyldig att undersöka om radongashalten överskrider gränsvärdet. Ifall värdet är över 200 Bq/m³ behöver åtgärder vidtas. Ackrediterade mätföretag ska anlitas för att utföra mätningarna på flerbostadshus.

Långtidsmätningar bör utföras mellan 1 oktober och 30 april för att bli så noggranna som möjligt. I vissa fall behöver man göra en korttidsmätning, till exempel i samband med försäljning av hus. Det går att göra sådana mätningar på cirka en vecka, men sådana mätningar är inte lika noggranna som en långtidsmätning.

Mer om radon.

Miljöenheten rekommenderar att det anlitas en ackrediterad fackman för hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering, samt vid hantering av asbest inomhus.

Tänk på att rivning av till exempel eternittak vid byte av tak kan vara förenligt med bygglovsplikt.

Mer om asbest och eternit.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: