Fåglar

Skrattmås

Fåglar är naturligt förekommande i naturen och i städer. Många kan uppleva fåglar som mås- och kråkfåglars närvaro som störande. Många fågelarter dras till bebyggelse på grund av goda tillgångar till mat och boplatser. Det finns en del saker man kan tänka på för att begränsa störning från fåglar.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar ärenden om klagomål om fåglar. Om man upplever problem som anses vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön är det en fråga för Miljö- och byggnadsnämnden. En olägenhet, enligt miljöbalken, är en störning som kan anses vara skadlig för hälsan. Störningar från fåglar anses inte normalt vara en olägenhet enligt miljöbalken. Det finns också rättsliga domar på detta som styrker detta (fastslaget i Mark- och miljööverdomstolen).

Även om fåglarna upplevs som störande är det generellt sett inget som Miljö- och byggnadsnämnden kan göra något åt. Det är fastighetsägarnas ansvar att göra eventuella åtgärder för att förhindra måsar, kråkfåglar och andra fåglar skaffar bon på tak, i ventilationer, i skorstenar med mera. Det finns en del saker man kan tänka på.

Som fastighetsägare kan man vidtaga åtgärder som att sätta upp linor på taken som försvårar takbygge. Att tömma papperskorgar kring fastigheter ofta medför att fåglar inte lockas dit i samma utsträckning.

Fågelmatning är en trevlig sysselsättning men kan locka till sig alla slags fåglar och även andra djur. Mata inte direkt från balkongen eller i närheten av bostaden. Se till att mata måttligt och inte med stora bitar av bröd med mera som kan locka till sig objudna gäster. Läs mer om vad man bör på vår sida Att tänka på vid fågelmatning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: