Sanering av PCB

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och omfattar en grupp ämnen med typiska egenskaper för miljögifter. PCB har tidigare använts i många olika produkter, såsom mjukfogar, isolerrutor, golvmassor och som isolator i kondensatorer med mera. PCB började framställas på 1920-talet.

På grund av att PCB bryts ner mycket långsamt återfann man PCB i naturen och miljön under 1960-talet. Olika förbud för användning har i Sverige inträtt med början på 1970-talet och är idag förbjudet i större delen av världen. PCB är farligt för både människor och djur. Ämnet kan ge skador på bland annat nerv­systemet, framförallt hos foster och spädbarn, immunförsvaret och fortplantningen och är sannolikt cancerframkallande.

Inventering och sanering av PCB

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 ska inventeras och saneras med avseende på PCB. Regler om detta finns i miljöbalken och förordningen om PCB.

PCB-inventeringen ska skickas till miljöenheten. PCB-sanering ska anmälas till miljöenheten minst tre veckor innan arbetet påbörjas.

För en professionell inventering av PCB-förekomst behöver en konsult med kunskap om sådana inventeringar anlitas. På Svenska fogbranschens webbplats finns en förteckning över konsulter. Prover tas och skickas på analys. Inventeringen ska visa på hur mycket som behöver saneras. Borttagning av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska ske på ett sådant sätt att spridning av PCB minimeras.

Övriga byggvaror, såsom isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska dokumenteras och märkas upp. Vid rivning eller ombyggnation ska de PCB-haltiga byggvarorna tas om hand och lämnas som farligt avfall.

Viktiga datum vid sanering av PCB-haltiga fogmassor

Om en byggnad innehåller fog- eller golvmassor med en PCB-halt över 500 mg/kg (vikt-ppm) ska dessa ha varit sanerade senast:

  1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969
  2. den 30 juni 2016, om
  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973
  • massan har använts inomhus, eller massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av fastigheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: