Avgifter LSS

De flesta typer av stöd som du med en funktionsnedsättning kan ansöka om hos kommunen är kostnadsfritt för dig.

Stöd som är kostnadsfritt

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Hemsjukvård
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse utanför hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Detta innebär att servicen är kostnadsfri för dig, men du betalar för hyran.
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Stöd med en avgift

 • Mat och annat som behövs i ditt eller ditt barns hushåll
 • Resor
 • Aktiviteter på fritiden
 • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS.

Avgifterna beräknas för varje individ, utifrån statliga och kommunala regler, individens ekonomi och hur omfattande insatser som behövs.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sussanne Blennow

Senast uppdaterad: