Tillgänglighet

I samhället förekommer ibland brister i den fysiska miljön, som kan innebära hinder för den som är funktionshindrad, sjuk eller äldre att använda en lokal eller en offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om nivåskillnader, skyltning eller belysning.

Plan- och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Med enkelt avhjälpta hinder menas sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får dock inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.

Vem har ansvaret?

Ansvaret för att erforderliga åtgärder blir vidtagna ligger hos ägare av de publika lokalerna. Det kan således vara en privat näringsidkare, fastighetsägare, kommun, landsting eller staten. För allmänna platser har kommunen ansvaret.

Publika lokaler och allmänna platser

För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön, som kan vara till exempel mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd och fast inredning.

Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser kan vara brister i markbehandling, mindre nivåskillnader, kontrastmarkering till exempel vid entréer, biluppställningsplatser för handikappfordon eller brister i lekplatsers utformning

Typ av lokaler

De lokaler som berörs är lokaler dit allmänheten har tillträde och som riktar sig till och används av allmänheten (publika lokaler). Det kan röra sig om receptioner på sjukhus, vårdcentraler, myndigheter, skolor. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi-, järnvägsstationer, terminaler, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler.

Med allmän plats avses gator, vägar, torg och parker som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser. Dessa är således allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. Såväl privata fastighetsägare som offentlig sektor är alltså berörda.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: