Starta enskild verksamhet

Du som vill starta och få ​rätt till bidrag för fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet ansöker om det hos barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Allmänna förutsättningar

Enskild verksamhet ska godkännas om kvalitetskraven uppfylls. Enskild verksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i 2a kap. 5§ skollagen.

Följande villkor har upprättats för att säkerställa en rättvis bedömning

 1. Lagstiftning
  1. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning
 2. Mål och inriktning
  1. Verksamheten ska bedrivas enligt gällande nationella och internationella styrdokument. Läroplaner och Skolverkets allmänna råd för respektive verksamhet ska vara vägledande.
 3. Tillsyn
  1. Tillsyn sker enligt de mål och riktlinjer som följer av Skollagen, läroplaner och Skolverkets allmänna råd.
 4. Omfattning med mera
  1. Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 1-5 respektive 6-12 år.
  2. Mellan verksamhet och vårdnadshavare ska finnas en skriftlig överenskommelse där det tydligt framgår vilket barn och när barnet ska skrivas in i verksamheten.
  3. Den månad som barnet skrivs in ska det också börja nyttja sin plats såvida inte finns särskilda skäl.
  4. Vistelsetiden ska fastställas i avtal mellan vårdnadshavare och verksamheten.
  5. Då vårdnadshavaren inte längre har för avsikt att nyttja platsen, ska anordnaren från vårdnadshavaren begära en skriftlig uppsägning med uppgift om barnets sista närvarodag.
  6. Anordnaren administrerar sin egen kö. Aktuell kö med uppgift om barnens namn och personnummer ska finnas tillgänglig för Bildningskansliet.
  7. För godkännande av pedagogisk omsorg ska verksamheten omfatta minst fem barn.
 5. Ekonomi
  1. Bidrag till enskild förskola och skolbarnsomsorg regleras i särskild ordning enligt Lomma kommuns beslut om resursfördelning och bidrag till enskild verksamhet.
  2. Inför varje utbetalning ska aktuell lista med barnens namn, personnummer, adress och vistelsetid per vecka (< 15 timmar alt > 15 timmar per vecka) finnas tillgänglig på Bildningskansliet senast den 6:e varje månad.
  3. Om anordnaren tar emot barn som är boende i annan kommun, regleras ersättningen mellan anordnaren och barnets hemkommun.
 6. Föräldraavgifter
  1. Anordnaren fastställer och administrerar föräldraavgifter. Lomma kommun har beslutat tillämpa maxtaxa. Även den enskilda verksamheten omfattas av detta beslut. Föräldraavgiften får inte överstiga maxtaxenivån, även om barnet har plats i flera verksamheter med olika huvudmän.
 7. Lokaler
  1. De lokaler där verksamheten bedrivs ska uppfylla kraven som finns enligt gällande föreskrifter och för sitt ändamål vara godkända av berörda myndigheter.
 8. Försäkringar
  1. Anordnare ska se till att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för inskrivna barn i den kommunala verksamheten.
 9. Förändringar
  1. Om enskild verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.
  2. Inför en utökning av antalet inskrivna barn, ska ett nytt godkännande sökas om detta innebär en avvikelse på mer än 5 % i förhållande till det antal som är överenskommet mellan anordnaren och Lomma kommun.
 10. Ansökan
  1. Här Pdf, 917.5 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du blankett för ansökan.
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Roberto Citterio
Senast uppdaterad: