Årsredovisning 2023

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

De förtroendevalda behöver ständigt adressera de långsiktiga frågorna och staka ut riktningen. Att med stöd i underlag från förvaltningen ta beslut och lägga grunden för det framtida samhället. Därefter följer en genomförandefas.

Något förenklat kan man säga att år 2023 har kännetecknats av att kommunen i flera avseenden befunnit sig i en genomförandefas. Ett övergripande genomförandearbete har varit kopplat till den kommunala ekonomin. Under året har ett stort arbete lagts ned på att anpassa verksamheten till högre ränte- och prisnivåerna samt, framför allt, högre pensionskostnader med anledning av inflationen. Kostnadskostymen behövde helt enkelt anpassas, på samtliga nivåer, till de intäkter som fanns till förfogande för att inte skjuta över kostnader på framtida generationer.

Med utgångspunkt i en ambition om att tillhandahålla en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, inom ramen för de resurser som finns till förfogande, har barn- och utbildningsnämnden dessutom behövt anpassa verksamheten till ett minskat antal barn. Förändringarna har i sin tur väckt en viss oro och motstånd, vilket i sig har varit en utmaning i genomförandet.

Även arbetet med det nya kommunhuset och etableringen av en gymnasieskola har varit i en genomförandefas. Samtliga politiska beslut som behövde tas togs under året och de medarbetare som hade sin arbetsplats i kommunhuset flyttade till andra lokaler. I takt med projektets genomförande har medborgarnas åsikter om den utstakade riktningen vuxit i omfattning, positiva som negativa, och ställt krav på organisationen att hantera.

Kännetecknande för året har även varit att genomföra den antagna näringslivstrategin. Som följer av ordet är arbetet i första hand av långsiktig karaktär och avvägningar i de tidiga skedena av största vikt. Intresset bland fastighetsutvecklare för att medverka i omvandlingen av Norr Vinstorp har vuxit och burit frukt.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Ett större destinationshotell vid Lomma beach beviljades bygglov och förhoppning är att det snart står klart. Samarbetet med SLU och Akademiska hus kring hur vi lämpligen värnar och utvecklar området kring Campus intensifierades.

Vidare har arbetet med att tillskapa en nischad företagspark längs Malmövägen tagit viktiga steg. Slutligen har ett visst mått av företagsetableringar byggts in i förslagen till detaljplaner för Bjärreds vångar.

En annan utstakad politisk vilja handlar om att få stopp på befolkningsminskningen i kommunen. Här har vi inte lyckats. Fortfarande är antalet födda under året färre än antalet avlidna parat med att det är fler som flyttar från kommunen än till. Vidare fortsätter medelåldern att öka. För att lösa problemet behöver bostadsbyggandet komma i gång. Flera planer närmar sig ett antagande, vilket ger nödvändiga förutsättningar för att fortsätta vara ett attraktivt samhälle med hög kvalitet i verksamheterna.

Vad gäller kommunens ekonomi kan det som vanligt konstateras att den, på sista raden, är i ordning. Resultatet blev något högre än förväntat, vilket medfört att det planerade lånebehovet har minskat.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till kommunens alla medarbetare för året som har gått. Att ta fram beslutsunderlag, som av det stora flertalet upplevs som gediget, samt att implementera politiska beslut kan var för sig ofta vara krävande. Stort tack för er uthållighet och professionalism!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Lomma kommun från havet

Positivt resultat

Resultatet för 2023 uppgick till 67,9 miljoner kronor. Med en budget på 5,1 miljoner kronor var den positiva budgetavvikelsen 62,8 miljoner kronor.

Utfallet fördelas enligt följande

 • Nämndernas verksamheter: -19,0 miljoner kronor
 • Finansförvaltningen: 46,1 miljoner kronor
 • Budgeterat resultat: 5,1 miljoner kronor

I årets resultat ingår en del väsentliga engångsposter i form av:

 • Rivningskostnader
 • Gatukostnadsersättningar
 • Orealiserad värdeökning på placerat kapital

Inom finansförvaltningen är det framför allt skatteintäkterna som uppvisar ett positivt utfall mot budget.

Två flickor som tittar på koppar

Hur används skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar:

 • 84,3 % Skatter och generella statsbidrag
 • 5,8 % Bidrag
 • 3,7 % Taxor och avgifter
 • 6,2 % Övriga intäkter

100 kronor i skatt till kommunen användes 2023 så här:

 • 31,12 kr till grundskoleverksamhet
 • 18,58 kr till hälsa, vård och omsorg
 • 10,44 kr till förskoleverksamhet
 • 9,76 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning
 • 8,17 kr till samhällsbyggnadsverksamhet
 • 5,23 kr till kommunövergripande verksamhet
 • 5,10 kr till LSS-verksamhet
 • 3,81 kr till individ och familjeomsorg
 • 2,90 kr till årets resultat
 • 2,55 kr till kulturverksamhet
 • 1,80 kr till fritidsverksamhet
 • 0,35 kr till bygglovsverksamhet
 • 0,19 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Vad visar årsredovisningen?

Lomma kommuns årsredovisning innehåller en sammanställning över kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet per verksamhetsår. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Lomma kommun, politiker och andra intressenter.

Årsredovisningen ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året och hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till årets budget. Den beskriver även vad pengarna har använts till och om kommunen uppnått det som var planerat. Årsredovisningen innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Senast uppdaterad: