I närheten av vatten finns det
strandskydd för att skydda
djur och växter både i vatten
och på land.

Skyddet betyder att du
inte får bygga vad som helst
i närheten av vatten.

Ibland går det ändå
bra att bygga inom skyddet.
Du kan söka tillstånd
att bygga i strandskyddat
område på kommunen.

Strandskydd inom byggområdet

Syftet med strandskydd är att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara livsvillkor för djur och växter både i vatten och på land. På grund av detta finns det restriktioner bland annat gällande uppförande av byggnader och anläggningar inom strandskyddat område.

När det gäller förändringar inom tomtmark på strandskyddat område så gäller strandskyddet fortfarande. Strandskyddsområdet sträcker sig vanligen 100 meter åt både land- och vattensidan från strandkanten. I vissa områden finns ett så kallat utökat strandskyddsområde vilket sträcker sig 300 meter i respektive riktning.

Små ingrepp som att gräva i rabatten eller klippa ner grenar är generellt sett inga problem att genomföra inom ett strandskyddat område. Större inverkan såsom att fälla träd, gräva större gropar och större gödselverksamheter bör föregås av ett samråd med den myndighet som utövar tillsyn i liknande ärenden. Vid stora ingrepp såsom nybyggnationer, hårdgörande av mark och schaktning ska dispens från strandskyddsbestämmelserna i de allra flesta fall sökas. Kontakta Miljö- och byggavdelningen och hör vad som gäller i det enskilda fallet.

Man ska alltid lämna en fri passage som är minst några tiotal meter bred för allmänheten i strandskyddade områden utanför sin hemfridszon där passagen ska vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Att uppföra insynsskydd är ofta förbjudet och kan innebära att man får en privatiserad effekt som kan leda till att allmänheten inte vågar nyttja stranden på det vis som man får enligt strandskyddet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: