Bjärreds vångar - den smarta bydelen där du har nära till allt

Bjärreds vångar

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Bjärreds vångar ska vara en plats för vardagens drömmar. En plats som kombinerar ett storslaget naturlandskap och en attraktiv, levande boendemiljö. Visionen för området tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Bjärreds vångar blir den smarta bydelen där vi lever, möts och reser på nya sätt.

Vi vill bygga en ny smart bydel i Bjärred där du kommer ha nära till allt!

Syftet med Bjärreds vångar är inte att bygga en ny stad utan att behålla bykänslan som finns. I projektet kommer vi bygga ny natur och satsa på mötesplatser ute i naturen dit alla i kommunen är välkomna. De som väljer att flytta in i området kommer att kunna leva och bo i framtida intelligenta hus som erbjuder en möjlighet att koppla upp, medan naturen utanför erbjuder en möjlighet att koppla av.

Bjärreds vångar kommer att vara ett område där vi tar oss fram på hållbara sätt genom att prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik. Det ska vara lättare att ta cykeln eller bussen och ta lika långt tid (om inte snabbare) än vad det skulle varit att ta bilen.

Bjärreds vångar planeras att byggas ut i tre etapper, enligt kartan längst ner på sidan.

 

Bjärreds vångar, etapp I – vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen bearbetar samrådsförslaget utifrån bland annat inkomna yttranden och granskning är planerad till Q2 2024. Vill du läsa mer om hur planprocessen går till kan du läsa på Detaljplaneprocessen - Lomma kommun Länk till annan webbplats. eller på PBL kunskapsbanken. Länk till annan webbplats.

En fråga som ofta engagerar i samhällsbyggnadsprocessen är höjd på ny bebyggelse och vi har därför tagit fram en film som beskriver hur man kan reglera höjd i detaljplan och vad de olika höjdbestämmelserna betyder.

Bjärreds vångar engagerar (etapp I)

Samrådet för Bjärreds vångar etapp I avslutades 22 december 2022. Under samrådstiden inkom över hundra yttranden – de allra flesta från den engagerade allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden håller nu på att sammanställa de yttranden som inkommit under samrådsskedet för att se hur planförslaget kan bearbetas ytterligare.

Nästa steg blir för samhällsbyggnadsförvaltningen att besvara alla inkomna yttranden. Formella svar kommer i samrådsredogörelsen som kommer i samband med granskningsskedet – kvartal 2 2024. Tack för stort intresse för utvecklingen av den norra kommundelen och Bjärreds vångar!

Bjärreds vångar, etapp II

Parallellt med arbetet med etapp I för Bjärreds vångar drar nu Lomma kommun i gång med arbetet för etapp II. I denna etapp ska bland annat förutsättningar för grönområden, gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturhus, förskola och bostäder utredas. Arbetet är i ett tidigt skede och kommunen kommer löpande att kommunicera om arbetets gång och i vilket skede allmänheten har möjlighet att påverka projektet.

Bjärred vångar, etapp I – samråd

Samråd av detaljplanen för den första etappen hölls under vintern 2022. Preliminärt börjar området byggas 2025. Du hittar samrådshandlingarna på sidan Pågående planarbeten - Lomma kommun

Bjärreds vångar, etapp I – planuppdrag

Utbyggnaden av Bjärreds vångar kommer att ske i flera etapper. Just nu pågår framtagandet av detaljplan för den första etappen av området för Bjärreds vångar.

Syftet med detaljplanen för del av Bjärred 9:1 m.fl. är att bidra till den fortsatta utvecklingen av Bjärred och är en del av kommunens strategi för utveckling av den norra kommundelen.

Arkitekt­tävling för området

Kommunen anordnade en arkitekt­tävling för området 2018. Det vinnande förslaget Bjärreds vångar är nu underlag för utformningen. Det som tilltalade juryn var förmågan att kunna läsa landskapets egenart, att hantera övergången mellan det obebyggda och byggda, att skapa upplevelserika gemensamma rum och stråk samt att föreslå en gatustruktur och bebyggelse som stämmer med platsens karaktär. Det ursprungliga tävlingsförslaget kommer att bearbetas, men ska ha sina huvuddrag kvar.

Här kan du läsa om förslaget i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området Bjärreds vångar finns med i den nya översiktsplan som antogs våren 2022. Innan byggstart kan ske behöver området även detaljplaneras och projekteras. 


Samråd Bjärreds vångar, etapp I

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 25 november till 22 december 2022. Samrådsmöte hölls torsdagen den 8 december i Bjärehovskolans matsal.

Informationsmötet den 18 oktober 2022

Den 18 oktober hölls ett informationsmöte på Bjärehovskolan i Bjärred. Här gavs tillfälle att diskutera planerna för området och ställa frågor. Lomma kommuns tjänstemän presenterade projektet och politiker var med på plats.

Frågor och svar

Inför mötet kunde deltagarna skicka in frågor kring projektet. En sammanställning av inkomna frågor och svar hittar ni längre ner på sidan.

Frågor och svar

I princip all jordbruksmark runt Bjärred är högt klassad. Ska man bygga ut Bjärred så blir det på värdefull åkermark. Det görs dock alltid noggranna avväganden när åkermark exploateras, där olika intressen ställs mot varandra som till exempel behovet av bostadsförsörjning, hur effektivt marken kan nyttjas och vilken utväxling som platsen kan skapa. Området är utpekat som utvecklingsområde för bebyggelse i Översiktsplanen 2020.

Vi har dialog med Länsstyrelsen för att motivera och argumentera för vår planerade exploatering av Bjärreds vångar i planprocessen, eftersom områden ligger inom ett riksintresseområde, riksintresse högexploaterad kust.

Hur många personer det blir beror på vilken typ av bostäder man bygger. Generellt skapar radhus möjlighet för fler boende/bostad än exempelvis lägenheter. I snitt bor det i dagsläget 2,7 personer per bostad i kommunen. Om vi skulle bygga ut området med en snittstruktur skulle 900 bostäder ge ett invånarantal om cirka 2400 invånare. Utifrån mycket tidiga antaganden kring fördelning av olika bostadstyper har man dock räknat med schablonsiffran 1500 invånare eftersom vi ser att innehållet kommer att innehålla en större andel bostäder i flerbostadshus än genomsnittet i kommunen. Siffran kommer att bli högre om man bygger större andel radhus.

Kommunen följer upp detta årligen i befolkningsprognosen allt eftersom man har mer kunskap om projektet och fördelningen av bostadstyper.

Biltrafiken i Bjärreds vångar antas minst utvecklas i linje med Region Skånes Strategi för ett Hållbart transportsystem i Skåne 2050 (2017). De satsningar som kommer göras i Bjärreds vångar följer de som finns utpekade på regional nivå. Det inkluderar bra gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, mobilitetshub, den områdesspecifika P-normen, kommunikationsinsatser och närheten till nya tågstationen i Flädie. Närheten till Bjärreds centrum bidrar också till möjligheterna att nå målen kring hållbart transportsystem. I strategin är målet 2030 för tätorter utan stadsbuss en färdmedelsfördelning där bilresor står för 40% av andelen resor. I senaste resvaneundersökningen från 2018 låg andelen bilresor i Lomma på 60%.

Idag är biltätheten i Lomma kommun 0,5 bilar/invånare. Skulle vi inte göra några specifika åtgärder skulle alltså området alstra minst 750 bilar (det varierar med invånarantalet, som påverkas av vilka bostadstyper vi bygger). I projektet arbetar vi aktivt med att hålla ner bilantalet, genom olika typer av mobilitetslösningar, låg parkeringsnorm, bilpool, delningstjänster, fokus på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Detta tillsammans med den redan pågående färdmedelsförändringen (Hållbart transportsystem i Skåne) kommer att innebära att det inte förväntas bli lika många tillkommande bilar.

Trafikutredningar görs inom ramen för respektive detaljplan för att säkerställa en bra trafiksituation.

Vi har en pågående och kontinuerlig dialog med Skånetrafiken och Nobina samt angränsade kommuner för att tillsammans utveckla kollektivtrafikresandet. Ett ökat invånarantal ger ett bättre underlag för kollektivtrafik.

När vi tog fram vår nuvarande parkeringsnorm (2021) var genomsnittligt bilinnehav 0,5 bilar per kommuninvånare. I Bjärred finns idag knappt 10 000 invånare, vilket innebär ca 5000 bilar.

Plommonskogen är utpekad i kommunens åtgärdsplan för naturreservatsbildande. I arbetet med bildandet av naturreservat utreder man användningen och värdena och tar fram föreskrifter och skötselplan.

Utbyggnadstakten vi arbetar efter är ett tillskott om cirka 60 bostäder om året. Byggtakten beror på att man ska kunna försörja området med teknisk försörjning samt ha en balanserad tillväxt i den kommunala servicen.

En kommun kan reglera upplåtelseformen på nyproducerade bostäder om man äger marken. I etapp ett för Bjärreds vångar är det en privat aktör (Wihlborgs) som äger stora delar av marken, vilket innebär att kommunen inte fullt ut har rådighet i frågan. Markägaren och kommunen kommer att ha nära dialog i frågorna då båda parter strävar efter både blandad bebyggelse och bostadsform, då det är att föredra ut flera olika avseenden. I kommande etapper har kommunen större andel av markinnehavet.

Kommunen har antagit riktlinjer för mark- och bostadsförsörjningen där kommunens ambitioner vad avser upplåtelseformer och bostadstyper kommer till uttryck. Bland annat anges att minst 10 % tillkommande bebyggelse i större projekt ska utgöras av hyresrätter.

Det finns många olika anspråk på marken i vår kommun, vilket innebär att vi behöver använda marken klokt. Detta medför att vi inte bygger några bostäder i ett plan eftersom det är alltför utrymmeskrävande.

Det som planeras för i området är en blandad bebyggelse bestående av radhus och flerbostadshus mellan 2-5 våningar. I etapp 1 är merparten av husen i två våningar, en del är tre- fyra våningar och endast två är i fem våningar. Dessa ligger i anslutning till den befintliga rondellen.

Höjder regleras görs inom ramen för respektive detaljplan.

Vår bedömning är att det är relativt långa avstånd mellan planerad bebyggelse på Bjärreds vångar och ovan nämnda vägar. Därmed bedömer vi att insynen inte kommer att vara något problem. Vegetationen väster om rondellen planeras i dagsläget att bevaras.

Det har inte gjorts någon specifik undersökning där vi tillfrågat boende i Bjärred kring vad de tycker om projektet. Vi har dock antagit en översiktsplan där området pekats ut och i den processen har invånare haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Nu tar detaljplaneprocessen vid, och där har vi samråd och granskning, där vi ställer ut planen och man har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Som stöd för behovet av bostäder har vi riktlinjer för mark- och bostadsförsörjningen där behovet utreds med stöd bland annat av befolkningsprognoser, statistik från Statistiska centralbyrån med mera.

Vi planerar tillsammans med Wihlborgs för ett äldreboende inom etapp ett.
I det fortsatta arbetet med Bjärreds vångar planerar vi även för något ytterligare boende med inriktning mot äldre, typ trygghetsboende eller konceptboende.

Inom området som helhet planerar kommunen för kulturhus och äldreboende, även förskola kan vara aktuellt. Vi kommer att utreda behoven för vilken typ av service som lämpar sig bäst i området. Därutöver planerar vi att möjliggöra även för kommersiell service i delar av området, till exempel butiker eller kontor.

Bjärreds vångar är en viktig del i fortsatt utveckling av vår kommun, där vi står inför utmaningar med en förändrad demografi. Utvecklingsprojekt likt dessa skapar möjlighet för nya invånare att flytta till kommunen, både genom inflyttning och omflyttning. Detta ger oss bättre förutsättningar inom den kommunala servicen att få ihop ekonomi i förskola och skola då vi idag ser ett vikande elevunderlag.

Samhället blir också mer ekonomiskt robust om vi får en lägre försörjningskvot, det vill säga en bra balans mellan den arbetande delen av befolkningen och den som inte är i arbete. Vi är måna om att utveckla kommunen till det bättre och göra det i en bra och stabil takt.

Vår bild är att Bjärred vångar är en bra plats att utveckla, men vi behöver konkretisera och motivera att vi inte gör skada på riksintresset högexploaterad kust. Det finns fler områden som är utpekade som utbyggnadsområden i översiktsplanen, bland annat östra Borgeby ovanför området Fridas fält.

Ja, vi planerar för ett mindre LSS- boende inom området.

Våren 2021

Planuppdrag, etapp I

19 maj 2021

Vintern 2022

Samråd av detaljplan för första etappen under
25 nov - 22 dec

Samrådsmöte 8 december

Vintern 2023

Planuppdrag, etapp II

15 februari 2023

Kvartal 2, 2024

Granskning av detaljplan för första etappen

Kvartal 4, 2024

Antagande av detaljplan för första etappen

2025

Preliminär byggstart

Preliminärt börjar området att byggas 2025 och kommer sedan att byggas ut etappvis.

Översikt över hela det planerade området Bjärreds vångar.

Översikt över hela det planerade området Bjärreds vångar.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: