Översiktsplan och detaljplaner

från BOJK.

Genom samhällsplanering styr kommunen hur den ska utvecklas när det gäller bebyggelse, grönområden, vägar med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser. I Lomma kommun ansvarar kommunstyrelsen för denna typ av planering och arbetet utförs av planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Översiktsplan

En översiktsplan omfattar hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är inte bindande, men ett betydelsefullt underlag för att skapa en god och hållbar samhällsutveckling. En översiktsplan kan göras mer detaljerad för vissa områden, exempelvis en tätort, och kallas då fördjupad översiktsplan. Den senaste kommuntäckande översiktsplanen antogs 2022.

Översiktsplanen. Öppnas i nytt fönster.

Ny översiktsplan för Lomma kommun

Översiktsplan 2020 blev antagen av Kommunfulmäktige 2022-03-03 och vann laga kraft 2022-03-31.

Översiktsplan 2020.

Fördjupning av översiktsplanen

Ibland behövs ett speciellt område granskas mer ingående, och då kan en fördjupning av översiktsplanen upprättas. En sådan plan anger till exempel vad som är grönområde, samt vilka områden som är avsedda för skolor, bostäder, centrum och olika typer av verksamheter.

Fördjupning av översiktsplanen.

Ortsanalys

En ortsanalys är ett verktyg för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Begreppet ortsanalys kommer från Norge och deras "stedsanalys".

Ortsanalys.

Planprogram

Ett planprogram upprättas över ett begränsat område, ofta inne i tätorter. Meningen är att visa på syftet med den kommande detaljplanläggningen i området.

Planprogram.

Detaljplaner

Det är planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som gör detaljplanerna i Lomma kommun. En detaljplan visar hur och vad som får byggas i ett visst område. Den reglerar också markens och vattnets användning.

Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Till en detaljplan kan höra ett planprogram som drar upp riktlinjerna för detaljplanen, eller planerna inom ett visst område. Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen och är juridiskt bindande.

Detaljplaner.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: