Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan och detaljplaner

Genom samhällsplanering styr kommunen hur den ska utvecklas när det gäller bebyggelse, grönområden, vägar med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser.

I Lomma kommun ansvarar kommunstyrelsen för denna typ av planering. Arbetet utförs av planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på mark- och vattenanvändningen, samt bebyggelsens utveckling i kommunen. Den senaste kommuntäckande översiktsplanen antogs 2011.

Fördjupning av översiktsplanen

Ibland behövs ett speciellt område granskas mer ingående, och då kan en fördjupning av översiktsplanen upprättas. En sådan plan anger till exempel vad som är grönområde, samt vilka områden som är avsedda för skolor, bostäder, centrum och olika typer av verksamheter.

Ortsanalys

En ortsanalys är ett verktyg för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Begreppet ortsanalys kommer från Norge och deras "stedsanalys".

Planprogram

Ett planprogram upprättas över ett begränsat område, ofta inne i tätorter. Meningen är att visa på syftet med den kommande detaljplanläggningen i området.

Detaljplaner

Det är planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som gör detaljplanerna i Lomma kommun. En detaljplan visar hur och vad som får byggas i ett visst område. Den reglerar också markens och vattnets användning.

Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Till en detaljplan kan höra ett planprogram som drar upp riktlinjerna för detaljplanen, eller planerna inom ett visst område. Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen och är juridiskt bindande.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2019-05-15