Klimat, miljö och hållbarhet

Lomma kommun verkar genom sitt miljömålsarbete för att skapa en hållbar utveckling som kan tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det lokala miljöarbetet är en del av arbetet med att nå FN:s globala mål i Agenda 2030 och de nationella och regionala miljömålen.

 

Miljömålen i Lomma finns uppdelade i flera politiskt antagna dokument inom energi, naturvård, kust, avfall och ett miljömålsprogram. Alla miljömål samlat hittar du här nedan i de olika rutorna.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Agendan är en överenskommelse för att globalt åstadkomma en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål, delmål och indikatorer för att uppnå fyra saker till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Nationella miljömål

Sveriges miljömålssystem är uppbyggt av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Att uppnå miljömålen innebär att den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige uppnås. Miljömålssystemet antogs av Sveriges riksdag 1999.

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

Regionala miljömål

De nationella miljömålen implementeras också på regional nivå och anpassas till de regionala förutsättningarna. Länsstyrelserna ansvarar för de regionala miljömålen. Länsstyrelsen i Skåne län har antagit regionala mål och åtgärder som även involverar kommunerna.

Startsida - Miljömålen i Skåne (skanesmiljomal.info) Länk till annan webbplats.

Läs mer om Lomma kommuns miljöprogram och hur det är kopplat till lokala och regionala mål.

Här kan du läsa mer om Lomma kommuns Naturmiljöprogram och hur det används i fysisk planering.

Läs mer om kommunens klimatarbete och arbete med säker och hållbar energiförsörjning.

Läs mer om kommunens strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt.

Miljöbokslut

I de årliga miljöboksluten presenteras nyckeltal som speglar situationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. Redovisningar av övrigt arbete som skett under åren för att tex säkra ekosystemtjänster, skydda natur och i övrigt bidra till att uppfylla miljömålen och Agenda 2030, finns också med.

Läs Miljöbokslut 2021.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs Miljöbokslut 2022.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: