Kvalitet och utveckling

Medarbetare fokuserar på kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet.

Kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskningar av Lomma kommun. I tillsynen har det framkommit att vi uppfyller författningarnas krav. Senaste kvalitetsgranskningen var 2021.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

Viktiga verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet i Lomma kommun är resultatuppföljning, framgångsfaktorer, lärande, reflektion- och analysarbete samt ett strukturerat utvecklingsarbete. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Kvalitetsrapport och enhetsplan

Kvalitetsrapporten är rektorernas  uppföljning och utvärdering av förskole- och skolenhetens måluppfyllelse avseende utbildningsuppdraget. Underlag för rektorernas analys och bedömning är kvantitativ och kvalitativ data, pedagogernas reflektioner av sin undervisning. Enhetsplanen är rektorernas prioriterade utvecklingsmål för kommande läsår.

Lärventilering

Lärventilering är en seminarieverksamhet där rektorerna får återkoppling på enhetens kvalitetsrapport av förvaltningen.

Lärseminarium

Lärseminarium är dialog mellan förvaltning och rektorernas ledningsgrupper med fokus på uppföljning av enheternas utvecklingsarbete.

Lärrapport

Lärrapport är förvaltningens uppföljning av verksamheterna med fokus på likvärdighet. I lärrapporten  identifieras  framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Lärstämma

Lärstämma är  mötesplatsen för dialog mellan politik och profession med utgångspunkt i Lärrapporten.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: