Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Planprocessen

Planprocessen utställning

Hur en översiktsplan arbetas fram

I Lomma kommun ansvarar kommunstyrelsen för planering och arbetet utförs av planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Översiktsplanen tas fram genom flera olika steg, däribland samråd, utställning och antagande. Målet är att arbetet med översiktsplanen ska ske med öppenhet och insyn samt med ett starkt medborgarinflytande. Goda kontakter med kommunens invånare är därför viktiga för att översiktsplanen ska få en så bred förankring som möjligt.

Samråd

Ett första förslag till översiktsplan tas fram grundat på de politiska mål som finns. Under samrådet ska synpunkter, idéer och kunskap tillföras planen av alla remissinstanser, de politiska partierna, myndigheter, organisationer, föreningar samt enskilda kommuninvånare. Samrådskedet avslutas med att inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en ”samrådsredogörelse”. Här redovisar kommunen hur man ser på de i samrådet framförda synpunkterna.

Utställning

Synpunkter från samrådet inarbetas i översiktsplanen, vilken sammanställs till en utställningshandling. Översiktsplanen ställs ut minst två månader, efter kungörelse i ortstidningarna. Samrådsredogörelsen från föregående skede bifogas i planen. Under utställningstiden kan den som vill lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Alla inkomna yttranden ska sammanställas av kommunen och förslag till justeringar redovisas. Detta görs i en särskild handling kallad utlåtande.

Länsstyrelsen ska avge ett särskilt granskningsyttrande som kommer att fogas till det slutliga planförslaget. Om stora förändringar sker därefter ska ny utställning genomföras.

Antagande

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska hållas aktuell och omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Detta kallas aktualitetsförklaring.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Senast uppdaterad: