Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Utbildningen i anpassad grundskola förhåller sig till varje elevs behov och förutsättningar. Elever med intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att gå integrerade med placering i grundskoleklass.

Inom anpassad grundskola finns också träningsskolan för den grupp av elever som har störst behov av stöd.

Behörig till anpassad grundskola

Vid misstanke om att en elev inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan ska detta diskuteras med rektor, berörda pedagoger och vårdnadshavare. Ansökan om kontakt och utredning skickas till Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun.

För att ta reda på om eleven har rätt till anpassad grundskola görs en grundlig utredning. Den ska alltid innefatta en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social bedömning. Vid behov kan en kompletterande språklig utredning göras.

Den psykologiska utredningen ger kunskap om barnets/elevens kognitiva förmåga. Om den psykologiska utredningen visar att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning, och vårdnadshavarna önskar att en ansökan om mottagande i anpassad grundskola ska göras, kompletteras den psykologiska bedömningen med en medicinsk, en social och en pedagogisk bedömning. Vårdnadshavarna ska alltid få information om vad en inskrivning i den anpassade grundskolan innebär och vad detta innebär för barnet/eleven.

Före en ansökan om barnet/eleven har rätt till anpassad grundskola, ska vårdnadshavarna alltid informeras om innehåll och innebörd i de utredningar och bedömningar som gjorts.

Centrala barn- och elevhälsan

I Lomma kommun finns en samordnare som ansvarar för att utredningen blir komplett. Beslut om mottagandet tas av verksamhetschefen vid Centrala barn- och elevhälsan.

Hör av dig om du har frågor

Kontaktuppgifter

Sara Tofte

Biträdande rektor/administratör

0733-41 11 82

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Annette Rosenhall
Senast uppdaterad: