Ansöka om stöd

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan och får sedan ett beslut från socialförvaltningen. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd.

De lagar som styr är främst socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Hur ansökan går till – steg för steg

1. Du tar kontakt

Ta kontakt med en handläggare på socialförvaltningen via Lomma kommun, Kontaktcenter 040-641 10 00.

2. Information

Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns samt svarar på dina frågor.

3. Ansökan

Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller en god man:

Ansökan barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om stöd och insatser enligt LSS – Funktionsstöd Länk till annan webbplats.

Ansökan om stöd för äldre eller person med funktionsnedsättning

(Du hittar kommunens övriga e-tjänster och blanketter i e-tjänstportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Utredning

Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Ibland behövs annan information, som t.ex. intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal, som tidigare gjort en utredning.

5. Bedömning

Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.

6. Du får ett beslut

A. Stödinsats beviljas Beslut om vilken insats du har rätt till beslutas, samt omfattningen av insatsen. Du får ett skriftligt meddelande om beslutet.

B. Avslag Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, det vill säga att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut du har fått, har du möjlighet att överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor. Skriv ner varför du tycker beslutet är fel, vilket datum beslutet är fattat samt dina personuppgifter på ett papper. Lämna din överklagan till den handläggare, som fattade beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån ditt överklagande. Om handläggaren gör bedömningen, att beslutet inte ska ändras, skickas din överklagan till förvaltningsrätten för rättslig prövning. Efter en tid kommer en dom från förvaltningsrätten.

7. Beslutet genomförs — en utförare ger dig stödinsatserna

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Lomma kommun.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Kontakta den som ansvarar för din utredning för att få veta hur lång tid det tar att få ett beslut.

Omprövning av beslut

Om stödbehovet förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Även om förhållandena inte har förändrats följs beslutet upp med jämna mellanrum.

Frågor

Har du frågor och funderingar? Slå oss en signal på tel. 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music
Senast uppdaterad: