Hantering av döda djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar, måste du ta hand om döda djur på ett säkert sätt.

Döda sällskapsdjur

Ett sällskapsdjur kan grävas ned på den egna tomten om riktlinjer enligt nedan uppfylls. Minigris och dvärgget räknas som sällskapsdjur i det här avseendet.

Om ett djur misstänks ha en epizootisk sjukdom (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, galna ko-sjukan eller scrapie) får det inte grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Riktlinjer vid nedgrävning av döda sällskapsdjur

  • Graven måste vara så djup att djur inte kan gräva upp kroppen.
  • Kroppen grävs ner minst 100 meter från dricksvattenbrunn.
  • Som fastighetsägare är du ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går i marken för att undvika att de skadas vid grävning.
  • Nedgrävningen ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

Döda produktionsdjur

Djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung är inte sällskapsdjur utan räknas som produktionsdjur.

Hästar räknas också som produktionsdjur. Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske enligt anvisningar från kommunen. Miljöenheten är kontrollmyndighet över begravningsplatsen och ska kontaktas samt informeras innan nedgrävning sker.

Om ett djur misstänks ha en epizootisk sjukdom (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, galna ko-sjukan eller scrapie) får det inte grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Insamling och kremering av djur

Det finns företag som samlar in döda djur. De döda djuren körs sedan vidare till godkända anläggningar för att kremeras. Svensk lantbrukstjänst, 044-12 38 83, är det enda företag som har riksomfattande insamling av döda djur. Sysav, 040-635 18 00, tar emot döda djur för kremering enligt taxa. Du kan själv lämna ditt djur på Sysav.

Djurminnesplats

I anslutning till Spillepengs fritidsområde finns en minnesplats tillägnad sällskapsdjur Länk till annan webbplats..

Kontakta Sysav (telefon 040-635 18 00) om du har frågor om minnesplatsen.

Döda vilda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Om djuret är eller misstänks vara infekterat av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur ska djuret skickas till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Jakträttsinnehavaren (oftast markägaren) bör kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 018-67 40 00, eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar. Kontakta kommunens Kontaktcenter (telefon 040-641 10 00) om vilda döda djur påträffas på kommunens mark. Ta gärna foto och beskriv noggrant var platsen är så att djuret kan återfinnas.

Statens vilt

Enligt jaktlagstiftningen ska en sammanstötning mellan motorfordon och vissa djur (björn, varg, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn) rapporteras till Polisen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: