Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Budget klubbad i kommunfullmäktige

Hand håller i klubba i fullmäktigesalen.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 28 oktober. Då beslutades bland annat att godkänna en budget som kännetecknas av stora investeringsprojekt kommande år.

Stora satsningar i den nya budgeten

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023-2025.

Budgeten kännetecknas framför allt av stora satsningar på investeringssidan. Under perioden 2022-2025 budgeteras för 1,2 miljarder kronor i utbyggnad av verksamhetslokaler, infrastruktur i nya områden med mera.

Under 2022 kommer dessa investeringsprojekt tas i drift:

 • Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum
 • Bjärehovskolan, nybyggnation av ersättningsbyggnad
 • Ny idrottshall på Rutsborgsområdet
 • Grundsärskola i Lomma, Linnéaskolan
 • Långa bryggan, Bjärred (ersättning)

Nya satsningar under perioden:

 • Ny gruppbostad inom LSS, 2022
 • Basketplan 3x3, Bjärred, 2022
 • Fast förbindelse över Lödde å, 2023
 • Reinvestering av konstgräsplan, Bjärred, 2023
 • Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred, 2023
 • Supercykelstråksåtgärder, från 2023
 • Cykelväg/busshållplatser, Lundavägen i Bjärred, 2024-2025
 • Investeringar inom detaljplaneområde Malmövägen, 2023-2026
 • Bryggor (reinvestering) i Lomma, 2024-2026

På längre sikt, med driftstart efter budgetperioden, planeras för fyra nya större projekt:

 • Gymnasieskola, ht- 2026
 • Nytt kommunhus, 2026
 • Nytt särskilt boende, Bjärred, 2027
 • Mötesplats Bjärred

Enligt tidigare beslut ska även investeringar göras i stationsområden i Alnarp och Flädie, med driftstart 2026.

De ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut 2022 och 2023 jämfört med de två sista åren i budgetperioden. Det budgeterade resultatet föreslås därför att dessa år vara högre än målet på 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Ett högre resultat möjliggör en ökad självfinansiering av investeringarna och minskar därmed behovet av ökad skuldsättning.

Budgeten innehåller en fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder och nämnderna har även fått budgetförstärkning för planerade åtgärder i kommunens Energi- och klimatplan. Tekniska nämnden förstärks med 2 miljoner kronor årligen till planverksamheten, bland annat för att kommunen står inför ett omfattande arbete med stora projekt som till exempel Bjärreds vångar, Lomma centrum Norra, området längs Malmövägen och två nya stationsområden i Alnarp och Flädie. Budgeten utökas även med drygt 1,6 miljoner kronor årligen för ökad underhållsnivå samt grönyteskötseln inom kommunens eget fastighetsbestånd.

Budgeten kommer inom kort gå att ta del av på lomma.se.

Delårsrapport godkänd

Under samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Prognos för helåret 2021 pekar på ett resultat på 123,8 mnkr vilket är 81,9 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Hela delårsrapporten går att ta del av här: Pdf, 3.5 MB.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv