Det finns en lag som bestämmer
vilka funktionshindrade
som har rätt till särskilt stöd och service.
Lagen heter LSS.

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av att stöd och hjälp för att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel boende för vuxna, daglig verksamhet eller personlig assistans – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan söka stöd enligt LSS om du har

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
 • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Stöd enligt LSS får du när omsorgsbehoven är stora och hjälpmedel eller stöd från andra inte räcker, för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att

 • kommunicera
 • hjälp att förstå och ta in information
 • stöd att röra sig
 • äta eller sköta personlig hygien

Du som har stöd enligt LSS betalar i regel ingenting för det stöd du får gå grund av din funktionsnedsättning. Det betyder att du betalar för dina privata utgifter (mat och hyra i en gruppbostad till exempel), men ingenting för det stöd du får av den personal som stödjer dig i din bostad.

Har du några frågor eller vill få tag på en handläggare kan du ringa kontaktcenter på tfn: 040-641 10 00 och be om att kopplas till en LSS handläggare för vidare hjälp.

Tio olika typer av hjälp

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
 7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
 10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan också få stöd genom socialtjänstlagen, till exempel med hemtjänst eller boendeanpassning.

För att få hjälp och stöd behöver du ansöka om insatsen. Efter du ansökt kommer din ansökan att utredas, en bedömning göras och besluta tas. Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Ansöka om stöd - så här går en ansökan till

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang

Senast uppdaterad: