Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-08-10
Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med lärare och fritidspedagoger där ni tar ett gemensamt ansvar för alla elever. Du kommer att undervisa i svenska, so, no och engelska. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och ett gott, smidigt bemötande till såväl elever, kolleger och vårdnadshavare. Du är flexibel och kan ställa om för att möta elever i deras mående och lärande.
93105561-2650-4632-A40A-0AEA04BFD24B
Sista ansökningsdag: 2020-08-16
I rollen som kvalitetsstrateg arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen. Du kommer att vara den på avdelningen som tar fram, upprätthåller och utvecklar nya rutiner för våra kvalitetsledningsprocesser och intern kontrollarbete på ett sätt som väver samman politikens målsättningar, kvalitet och våra resurser. Det innebär till exempel metodutveckling, uppföljning, genomförandet av brukarundersökningar och insamling av underlag till nationella kvalitetsmätningar där du som kvalitetstrateg förväntas bidra med analys av resultat och komma med förslag till förbättringsåtgärder. Rollen som kvalitetstrateg innefattar även ansvar för att säkerställa att de lagar och föreskrifter som styr vårt arbete får en central roll i såväl introduktionsprocessen som i det dagliga arbetet.Arbetsuppgifterna i rollen som kvalitetsledare styrs mycket av behovet inom hela avdelningen och präglas av en hög grad av samverkan med avdelningschef och enhetschefer för att utveckla verksamheten. Uppgifterna kan exempelvis vara allt från stöd i implementering och upprätthållande av arbetssätt och metoder till att ta fram en handlingsplan för att åtgärda brister som uppmärksammats efter en inventering. Då avdelningen inte haft en egen kvalitetstrateg tidigare kommer du att vara delaktig i utformandet av rollen. Du är direkt underställd avdelningschefen och har en självklar plats i avdelningens ledningsgrupp. Du kommer att ha samverkan med övriga kvalitetsstrateger i förvaltningen.
908E202F-D35F-4E8C-B97C-470285E94594
Sista ansökningsdag: 2020-08-20
Till samhällsbyggnadsförvaltningen söker vi nu en lokalförsörjningsstrateg. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med alla frågor som rör samhällsplanering så som exempelvis stadsplanering, bygglov, miljötillsyn, projektledning av infrastrukturprojekt, mark-och exploateringsfrågor, fastighetsverksamhet m.m. Du kommer att jobba förvaltningsövergripande och är placerad i vår fantastiska stab som stöttar hela förvaltningen och de nämnder vi rapporterar till. Staben jobbar nära förvaltningschefen och består utöver stabschefen av en strateg, en jurist, en arkivarie, en kommunikatör och administratörer. Tillsammans har vi ett positivt arbetsklimat där varje individ ges möjlighet att bidra till helhetens bästa och utveckla vår förvaltning.Ta chansen att få vara med och utveckla och effektivisera Lommas skolor, idrottshallar, bibliotek och äldreboenden. Ditt tokfokus kommer vara att samordna och möta hela kommunens lokalbehov, helst med ett större samutnyttjande än vi har idag. Tillsammans med förvaltningarna kommer du att analysera behov, ta fram program och upphandla byggprojekt utifrån deras specifika behov och krav. Samtidigt förväntas du ha koll på helheten. Ditt arbete kommer både att vara långsiktigt strategiskt och detaljerat i specifika projekt.
D4ABCF3D-9DB9-47C8-9CFC-1F923D97263A