Årsredovisning 2022

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Politiken behöver adressera de långsiktiga frågorna. Att staka ut riktningen och lägga grunden för det framtida samhället. Givetvis medför en pandemi, ett krig i vår närhet, elbrist och en kraftig prisuppgång att man även behöver reagera på plötsliga händelser. Det senare har Lomma kommun hanterat väl under året.

Samtidigt vill jag hävda att året framför allt har kännetecknats av just de långsiktiga frågorna. Översiktsplanen antogs i mars och utgör ett fundament i det långsiktiga arbetet. I den pekas en viljeinriktning ut bland annat för utvecklingen av Alnarp, Bjärreds vångar, övergången över Lödde å och omvandlingen av Norr Vinstorp. Vi tydliggör också, med utgångspunkt i plan- och bygglagen, var det inte längre är lämpligt med ny bebyggelse med hänsyn till de pågående klimatförändringarna. Vidare pekas behovet av översvämningsskydd ut.

En annan långsiktig fråga som har satt sin prägel på året som har gått är arbetet med en gymnasieskola och ett nytt kommunhus. Med en kommunal gymnasieskola i Lomma kommun skapar vi oss förutsättningar att erbjuda en skola av högsta kvalitet för våra ungdomar, samtidigt som det fortsatt kommer att vara lika enkelt att välja en skola i en annan kommun. Med ett nytt kommunhus tar vi ett viktigt steg för en inte oväsentlig del av våra anställda och räknar med att skapa fysiska förutsättningar som gör att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar. Samtidigt innebär projektet att platsen blir mer attraktiv och bidrar till ett levande centrum.

Under 2022 togs viktiga steg mot att bli en mer attraktiv plats för företagsetableringar och därmed skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Det togs beslut om att pröva möjligheten för företag att etablera sig längs E6 i Lomma. Efter en god dialog inkom även fastighetsägaren med en bygglovsansökan för ett hotell vid fyrkantsdammen. Dialog har även förts med fastighetsägare och företagare på Norr Vinstorp och flera av dem är nu drivande i en förädling av området där bostäder och företag samexisterar.

Under året har persontrafiken på Lommabanan kommit i gång ordentligt. Att kunna resa till Malmö C på 7 minuter ger nya möjligheter. Samtidigt har planeringen av tågstoppen i Flädie och Alnarp intensifierats. Dessa strategiska investeringar har ökat potentialen för kommunens framtida utveckling, och omvärldens intresse för att investera i kommunen.

Efter några år med för stor personalomsättning på ledande befattningar har vi under 2022 genomfört en rad synnerligen viktiga rekryteringar, vilket innebär att det nu finns en ny och komplett ledningsgrupp för tjänstemannaorganisationen. Den otrygghet som till delar fanns har förbytts till en trygg ledning med en stabil riktning i sitt arbete.

Vad gäller kommunens ekonomi kan det som vanligt konstateras att den, på sista raden, är i ordning. Överskottet från 2022 kommer väl till pass när vi nu går in i en omfattande investeringsfas i kombination med en makroekonomisk motvind.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla anställda för året som har gått.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Resultat

Resultatet för 2022 uppgick till 120 miljoner kronor. Med en budget på 58,7 miljoner kronor var den positiva budgetavvikelsen 65,8 miljoner kronor.

Det finns flera anledningar till det positiva resultatet:

 • Ökade skatteintäkter
 • Markförsäljning
 • Sålda bostadsrätter
Illustration med fyra beige huskroppar i tegel med fönsterpartier inrammade av grönska och träd.

En kommun i utveckling

En ny översiktsplan för Lomma kommun antogs under 2022. Den pekar ut många spännande områden för utveckling.

Arbetet med ett nytt kvarter för gymnasieskola och kommunhus i Lomma fortsätter. Här skapar vi ett kvarter för framtiden med en gymnasieskola som bidrar till regionens utbud och en attraktiv arbetsplats för kommunens anställda. Detaljplanen ställdes ut för samråd och ska under våren 2023 ställas ut för granskning.

En förstudie har tagits fram för Bjärehovsområdets utveckling. Vi har även arbetat med lokalisering för ett kulturhus, en ny idrotts- och evenemangshall och ett LSS-boende i den norra kommundelen. Planeringen av området Bjärred vångar är också i full gång. Här planeras för en hållbar bydel som bidrar till bostadsutvecklingen i kommunen. 

Ett annat projekt som är i ett tidigt skede är verksamhetsområdet längs E6 vid Lomma. Här jobbar vi för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Illustration: Liljewall

Ukrainas flagga mot blå himmel

Säkerhet

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat säkerhetsläget på internationell och nationell nivå. Kravet på beredskap för kriser och allvarliga störningar i våra viktiga samhällsfunktioner har därmed ökat.

Vi har arbetat förberedande och praktiskt med mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta arbete har följt de förutsättningar som statliga myndigheter tagit fram. Mottagandet har engagerat samtliga förvaltningar i kommunen. Bland annat har bostäder och lokaler anpassats efter nya behov.

Säkerhetsavdelningen fortsätter att arbeta aktivt med att öka den upplevda tryggheten. Bland annat har informationsinsatser och utbildningar gjorts.

Under 2022 arbetade vi också förebyggande för att säkerställa att våra verksamheter klarar av kortare och längre elavbrott.

En rad lägenhetshus i kulörta färger syns bakom sanddyner med gröna vassdungar på toppen.

Uppleva och göra

Sommaren 2022 bjöd på fler kulturevenemang än tidigare somrar. Lommas utomhusscen Amfiteatern invigdes och här ordnades flera evenemang under sommaren.

Lomma är den kommun i Skåne som har flest föreningsaktiva per invånare. Det finns även en stor efterfrågan på spontanidrott för alla åldrar. En plan för spontanidrott har därför tagits fram.

Biblioteken fortsatte att utveckla sina aktiviteter. Bland annat genomfördes aktiviteter utomhus, med lådcykel och sagostunder.

Fritidsgårdarna har utökat sin verksamhet på platser runt om i kommunen där ungdomar rör sig. Ett arbete som har stärkts med stöd av pengar för trygghetsskapande åtgärder.

Kiolle med händerna knutna utåt sitter framför en laptop. Bilden illustrerar person med funktionshinder..

Vård och omsorg

En reform har under 2022 införts i äldreomsorgen. Den ger medarbetare större möjligheter till utbildning och ökad kompetens. Reformen har haft mycket goda resultat redan under det första året. Läs mer om utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.

En mötesplats har skapats för socialpsykiatrin. Den heter Mötesplats centrum och finns på Havsblick i Lomma.

För individ- och familjeomsorgen har fokus legat på två områden. Att stärka individens egen förmåga och att främja integration på arbetsmarknaden.

Vårt stöd för funktionsnedsatta har stärkts. En ny gruppbostad, Lillevången, har ställts färdig. Daglig verksamhet har även öppnat en ny verksamhet som en del av Nybovillan i Lomma.

Förskolebarn i gul väst med mörkt hår skrattar och håller handen för pannan..

Utbildning

Hela 99 % av vårdnadshavarna är ganska eller mycket nöjda med våra förskolor, enligt en enkät. Det har blivit mindre antal barn i förskolan och avdelningar har slagits samman.

I grundskolan är elevernas resultat bland de bästa i landet. 96,4 % blev behöriga till gymnasiet och meritvärdet var i snitt 267,4. Meritvärdet i landet var i snitt 221,2.

Skolinspektionen gjorde en granskning av kvaliteten i våra grundskolor. De kom fram till att våra skolor uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning.

Vi har utvecklat vårt arbete för elevernas hälsa. Bland annat har appen ”Du är viktig” tagits fram som ett stöd. Den riktar sig till elever i årskurs 6-9, pedagoger och vårdnadshavare.

Planeringen av vår gymnasieskola i centrala Lomma tog fart under 2022. Skolan ska erbjuda programmen ekonomi, samhälle och natur och invigs hösten 2027.

I augusti 2022 invigdes Linneaskolan, Lomma kommuns första grundsärskola.

Svenska för invandrare, SFI, har under 2022 ökat stödet för de elever som håller på att etablera sig i regionen.

En man i klargrön t-shirt visar en annan man i militärgrön t-shirt något på sin läsplatta. I bakgrunden leker parets barn i trädgården framför en studsmatta.

Hur används skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar:

 • 85,4 % Skatter och generella statsbidrag
 • 5,8 % Bidrag
 • 3,7 % Taxor och avgifter
 • 5,1 % Övriga intäkter

100 kronor i skatt till kommunen användes 2022 så här:

 • 31,78 kr till grundskoleverksamhet
 • 17,71 kr till hälsa, vård och omsorg
 • 10,87 kr till förskoleverksamhet
 • 9,32 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning
 • 6,80 kr till årets överskott
 • 5,34 kr till kommunövergripande verksamhet
 • 4,79 kr till LSS-verksamhet
 • 4,68 kr till teknisk verksamhet
 • 3,88 kr till individ och familjeomsorg
 • 2,33 kr till fritidsverksamhet
 • 1,90 kr till kulturverksamhet
 • 0,40 kr till plan- och byggverksamhet
 • 0,19 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Årets händelser

Vad visar årsredovisningen?

Lomma kommuns årsredovisning innehåller en sammanställning över kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet per verksamhetsår. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Lomma kommun, politiker och andra intressenter.

Årsredovisningen ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året och hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till årets budget. Den beskriver även vad pengarna har använts till och om kommunen uppnått det som var planerat. Årsredovisningen innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Senast uppdaterad: