Datum:

Nu blir det folkomröstning!

Valdsedlar

Nu ska vi för första gången ha folkomröstning i Lomma kommun.

Kommunala folkomröstningar är enligt lag rådgivande. Något tillspetsat är en folkomröstning en form av informationsinsamling om vad medborgarna tycker om en viss fråga. Inget beslut. Beslut tas av kommunfullmäktige med stöd av den information som kommer av folkomröstningen.

I Sverige har vi en representativ demokrati. Något förenklat innebär det att medborgarna har möjlighet att påverka vem som ska styra kommunen men inte vad de styrande ska besluta. Medborgarna kan på olika informella sätt ställa förtroendevalda till svars för de vallöften partiet gav uttryck för inför valet, men i praktiken får man som medborgare leva med att man har givit ett visst parti ett förtroende att företräda en i alla de frågor som kommunen har att hantera under en mandatperiod.

Behövs det då mer information till de förtroendevalda från medborgarna i de båda aktuella folkomröstningsfrågorna? Ja och nej, enligt min uppfattning.

 • Ja, i bemärkelsen att en förtroendevald alltid har ofullständig information om vad varje medborgare anser om i princip alla frågor en kommun har att hantera.
 • Nej, i bemärkelsen att den styrande majoriteten anser sig ha satt sig in i frågorna på djupet och kommit fram till ett politiskt ställningstagande, vilket har följts av demokratiska beslut.

Förvaltningen är nu i full gång med att verkställa de demokratiskt fattade besluten. Exempelvis är skolvalen gjorda och kommunhuset under rivning.

Man skulle även kunna vända på frågan. Behövs det mer information till medborgarna från de förtroendevalda i de båda folkomröstningsfrågorna? Här är mitt svar mer entydigt ja, men med vissa begränsningar. En kommun, inklusive de förtroendevalda, alltid har ett ansvar för att informera om verksamheten och de beslut som har tagits eller planeras att tas. Det finns också ett ansvar att i möjligaste mån förklara varför kommunen har tagit i ett visst beslut. Att olika medborgare har olika uppfattningar om huvuvida det är ett bra beslut eller ej är en annan fråga och här ska vi, enligt min uppfattning, välkomna att det finns olika uppfattningar. Motsatsen vore förödande.

Samtidigt är det en väldig informationsinsats som står för dörren. Det krävs, enligt mig, tämligen goda kunskaper i skollagen, läroplanen, likställighetsprincipen, ett resursfördelningssystem baserat på skolpeng, vilka åtgärder som har störst effekt på elevernas lärande, en grundskolas driftsbudget och aktuell befolkningsprognos för att ta ställning i frågan om förskoleklasser. Därutöver behöver man tämligen goda kunskaper om fritt sök i Skåne, självkostnadsprincipen i kommunala gymnasieskolor, nuvarande utbud och efterfrågan på den regionala skolmarknaden, eventuella förändringar i friskolesystemet, skillnaden mellan en kommuns drifts- och investeringsbudget å ena sidan och en gymnasieskolas driftsbudget, å andra sidan, för att nämna några aspekter för att ta ställning om frågan om att etablera ett gymnasium i Lomma.

Jag är tveksam till att de politiska partierna kommer att lyckas informera samtliga röstberättigade om ovan inför folkomröstningen. Det är en nog så utmanande uppgift att nå ett tillstånd där samtliga förtroendevalda upplever sig tillräckligt insatta i lagar och förordningar, forskningen och den aktuella ”lägesbilden” för att kunna ta ett beslut som lever upp till exempelvis kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och att alla medborgare ska behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Med detta sagt ser jag fram emot att ta del av utfallet av folkomröstningarna.

Trevlig helg!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén