Datum:

Årsredovisning 2023

Omslag Årsredovisning 2023

Lomma kommuns årsredovisning för 2023 behandlas av kommunfullmäktige den 18 april. Här följer den inledande texten "Kommunstyrelsens ordförande har ordet":

De förtroendevalda behöver ständigt adressera de långsiktiga frågorna och staka ut riktningen. Att med stöd i underlag från förvaltningen ta beslut och lägga grunden för det framtida samhället. Därefter följer en genomförandefas.

Något förenklat kan man säga att år 2023 har kännetecknats av att kommunen i flera avseenden befunnit sig i en genomförandefas. Ett övergripande genomförandearbete har varit kopplat till den kommunala ekonomin. Under året har ett stort arbete lagts ned på att anpassa verksamheten till högre ränte- och prisnivåerna samt, framför allt, högre pensionskostnader med anledning av inflationen. Kostnadskostymen behövde helt enkelt anpassas, på samtliga nivåer, till de intäkter som fanns till förfogande för att inte skjuta över kostnader på framtida generationer.

Med utgångspunkt i en ambition om att tillhandahålla en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, inom ramen för de resurser som finns till förfogande, har barn- och utbildningsnämnden dessutom behövt anpassa verksamheten till ett minskat antal barn. Förändringarna har i sin tur väckt en viss oro och motstånd, vilket i sig har varit en utmaning i genomförandet.

Även arbetet med det nya kommunhuset och etableringen av en gymnasieskola har varit i en genomförandefas. Samtliga politiska beslut som behövde tas togs under året och de medarbetare som hade sin arbetsplats i kommunhuset flyttade till andra lokaler. I takt med projektets genomförande har medborgarnas åsikter om den utstakade riktningen vuxit i omfattning, positiva som negativa, och ställt krav på organisationen att hantera.

Kännetecknande för året har även varit att genomföra den antagna näringslivstrategin. Som följer av ordet är arbetet i första hand av långsiktig karaktär och avvägningar i de tidiga skedena av största vikt. Intresset bland fastighetsutvecklare för att medverka i omvandlingen av Norr Vinstorp har vuxit och burit frukt. Ett större destinationshotell vid Lomma beach beviljades bygglov och förhoppning är att det snart står klart. Samarbetet med SLU och Akademiska hus kring hur vi lämpligen värnar och utvecklar området kring Campus intensifierades. Vidare har arbetet med att tillskapa en nischad företagspark längs Malmövägen tagit viktiga steg. Slutligen har ett visst mått av företagsetableringar byggts in i förslagen till detaljplaner för Bjärreds vångar.

En annan utstakad politisk vilja handlar om att få stopp på befolkningsminskningen i kommunen. Här har vi inte lyckats. Fortfarande är antalet födda under året färre än antalet avlidna parat med att det är fler som flyttar från kommunen än till. Vidare fortsätter medelåldern att öka. För att lösa problemet behöver bostadsbyggandet komma i gång. Flera planer närmar sig ett antagande, vilket ger nödvändiga förutsättningar för att fortsätta vara ett attraktivt samhälle med hög kvalitet i verksamheterna.

Vad gäller kommunens ekonomi kan det som vanligt konstateras att den, på sista raden, är i ordning. Resultatet blev något högre än förväntat, vilket medfört att det planerade lånebehovet har minskat.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till kommunens alla medarbetare för året som har gått. Att ta fram beslutsunderlag, som av det stora flertalet upplevs som gediget, samt att implementera politiska beslut kan var för sig ofta vara krävande. Stort tack för er uthållighet och professionalism!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén