Datum:

Gott nytt år! En nyårshälsning och tillbakablick

Bildkollage: Bjärreds torg, flaggning Orange Day, Bjärehovskolan, nytt kommunhus/gymnasieskola, höga vågor vid piren i Lomma och Långa bryggan i Bjärred.

Bjärreds torg, flaggning på Orange Day, Bjärehovskolan, illustration nytt kommunhus/gymnasieskola, höga vågor vid piren i Lomma och Långa bryggan i Bjärred.

Jag hoppas att föregående år har varit gott och att ni har haft möjlighet att spendera julen med era nära och kära.

Innan vi blickar framåt kan det vara på sin plats att först blicka tillbaka, något som väl passar utmärkt i samband med ett årsskifte. Sedan 2019 har det hänt mycket.

Utveckling Bjärred

Vi har tagit tag i Bjärreds utveckling. Efter förhandlingar gick uppdraget att förverkliga Bjärreds torg till byggföretaget Granitor och idag står området färdigt.

Bjärreds station renoverades och valet av driftsentreprenör har medfört att Bjärred nu har besök av den svenska artisteliten i ett format som många uppskattar. En ny Långa Bryggan står klar och lyser upp tillvaron även under dygnets mörka timmar. Ett nytt låg- och mellanstadium vid Bjärehov med en ovanligt generös utemiljö är byggt. Före det byggde vi om och till Löddesnässkolan och förbättrade utemiljön. Vi har även byggt en parkourbana i Bjärehovsparken.

Busslingan runt Löddesnäs räddades till stora delar kvar, cykelvägen vid Villa Haga har gjorts säkrare och en ny idrottshall har byggts vid Rutsborg. Ett tågstopp i Flädie med parkeringsmöjligheter, gång- och cykelvägar är beslutat och beräknas tas i drift i december 2026.

På tur står utvecklingen av Borgeby ängar, Bjärreds vångar, ett nytt kulturhus, en ny föreningslokal vid strandvägen och en ombyggnad av byvägen genom Borgeby. Och så arbetar vi oförtrutet vidare med att skapa en enklare form av övergång över Lödde å nedströms E6.

Utveckling Lomma

Även i Lomma har utvecklingen tagit fart sedan 2019. Persontrafiken längs Lommabanan, en ny Pilängsskola och grundsärskolan Linneaskolan har invigts.

Vi har byggt om kring stationsområdet och totalrenoverat den gamla stationen. Vi har även färdigställt ett bättre gång- och cykelstråk längs Vinstorpsvägen. Vi har byggt två nya kulturscener: Amfiteatern och Kulturboxen vid Pilängsskolan. Ett nytt arrendeavtal har tecknats med en ny ägare till byggnaden vid båtupptagningsrampen. De har renoverat byggnaden och öppnat ett marint center och en ny restaurang. Efter konstruktiva samtal beslutade markägaren, CA Fastigheter, sig för att söka bygglov och därmed förverkliga den gemensamma ambitionen om att möjliggöra för ett hotell vid Lomma beach. Även ett tågstopp i Alnarp med driftstart i december 2026 finns bland besluten.

På tur står en nybyggnation av Lomma idrottsplats och ett nytt kommunhus och gymnasium. Planer för att stärka näringslivet har presenterats innefattande en omvandling av Norr Vinstorp och ett nytt verksamhetsområde mellan E6:an och Malmövägen.

Utveckling av kommunal verksamhet

Verksamhetsmässigt har det också hänt mycket. Vi agerade på kritiken mot äldreomsorgen och tog tillbaka rådigheten och insynen. Vi har skjutit till tiotals miljoner i ökad årlig budget till socialnämnden och infört ett omfattande kompetensutvecklingsprogram. Vi har fått bukt med den dyra inhyrningen av personal och eliminerat en omfattande och kostsam mängd övertidsarbete. Språkkraven har förstärkts och schemaläggningen är bättre anpassad till de äldres behov över dygnets alla tider, vilket gör att man nu arbetar mer i linje med när behoven finns.

Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, innefattande bland annat lärstämmor och professionsprogram i samarbete med Malmö universitet. Nämnden har även gjort ett stort arbete med att ställa om från många år av fler barn och elever till att de senare åren behövt anpassa sig till färre barn och elever i för- och grundskola.

Vi har förstärkt arbetet med trygghetsskapande åtgärder i bred bemärkelse:

 • Socialnämnden har fått möjlighet att stärka sitt förebyggande arbete.
 • Samhällsbyggnadsnämnden har kunnat genomföra fysiska åtgärder för att öka närvaron på platser som har upplevts som otrygga.
 • Kultur- och fritidsnämnden har kunnat satsa på åtgärder för meningsfylld fritid.
 • Kommunstyrelsen har kunnat sätta upp kameror på platser där risken för brott är relativt större och öka antalet trygghetsvärdar under sommarmånaderna.

Vad resultatet av dessa åtgärder har blivit är svårt att vederhäftigt belägga. Nyligen rankade i vilket fall SKR Lomma som näst bäst i Sverige vad gäller Trygghet och säkerhet.

Servicen till företag och privatpersoner, inom ramen för vad plan- och bygglagen föreskriver, har också förbättrats. Miljö- och byggnadsnämnden har exempelvis infört Expresslov, halverat handläggningstiden för bygglov och förbättrat tillsynsverksamheten.

Miljö och klimat

Sedan 2019 har även det strategiska miljö- och klimatarbetet utvecklats. Vi har bildat nya naturreservat, provat olika sätt att bekämpa invasiva arter och färdigställt ett flertal erosionsskydd.

Via VA Syd har vi genomfört en rad ny- och underhållsinvesteringar i dag- och spillvattensystemet och tagit viktiga steg för minskat utsläpp i Höje å, vilket i sin tur påverkar vattenkvaliteten i Lommabukten.

Via Kraftringen har vi investerat i mottagningsstationen i Lomma och därigenom förbättrat kapaciteten med 50 %. Vidare har fjärrvärmesystemet byggts ut och förstärkts.

Generellt har vi, i våra interkommunala samarbeten, tagit viktiga steg mot stora miljö- och klimatstrategiska investeringar i form av:

 • nya kraftvärmepannor i Örtofta (Kraftringen),
 • ett nytt reningsverk i Sjölunda (VA Syd) och
 • nyinvesteringar i dricksvattenförsörjningen i Ringsjö- och Vombverket (Sydvatten).

Vi har även investerat i en förbättrad resursåtervinning inom ramen för Sysavs verksamhet. Förhoppningsvis får vi även bukt med utsläppen av växthusgaser som kommer av förbränningen av det avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Lösningen stavas sannolikt en investering i koldioxidinfångare.

När vi blickar tillbaka kan det också vara på sin plats att påminna om att Lomma, enligt SCBs medborgarundersökning, vid flertal tillfällen de senaste åren varit bästa kommun i landet att bo och leva i. Tidskriften Fokus har vid två tillfällen, 2020 och 2021, utnämnt Lomma till Sveriges bästa kommun att leva i.

Samtidigt har vi redovisat goda ekonomiska överskott under samtliga år sedan 2019, vilket bidragit till en stärkt soliditet och över lag en stark finansiell profil. Värt att nämna är också att samtliga större investeringsprojekt har landat en bra bit under beslutad budget.

Utmaningar framöver

Blickar vi framåt vill jag främst fästa blicken på tre större utmaningar:

 1. kompetensförsörjningen,
 2. att hänsynsfullt utveckla och ställa om samhället för att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo och verka i, samt
 3. att möta utmaningarna inom klimat och miljö.

Dessa utmaningar är inte utan målkonflikter.

Den tilltagande utmaningen med att framgångsrikt attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens kommer ofrånkomligen ställa krav på att vi hittar nya sätt att utföra de kommunala uppdragen på.

Om vi fortsätter i samma hjulspår kommer det inte att finnas tillräckligt med lämplig kompetens att rekrytera. Bristen på lämplig kompetens kommer dessutom att leda till löneglidning. Vi behöver således hitta smartare sätt att arbeta som även medför ökad kostnadseffektivitet. Digitalisering kommer att vara till hjälp, men bara om den också medför kostnadsbesparingar. Detta samtidigt som medborgarnas förväntningar bara blir högre – de stigande förväntningarnas missnöje, som en tidigare statsminister formulerade det.

Vad gäller kommunens attraktivitet som boendekommun ställer de yngre generationerna något andra krav på platsen som de vill leva och verka på än vad tidigare generationer har gjort. De söker i större utsträckning en bostad som inte kräver allt för mycket tid till underhåll. Mycket av vardagens bestyr vill de kunna nå inom en kvart. Och de vill kunna resa på ett hållbart sätt. De villaförorter som växte fram på 70-talet behöver värnas, men också kompletteras på ett sätt så att lokalsamhället möter de behov och önskemål som kommande generationer har.

Anpassningar på längre sikt

Slutligen behöver vi hantera det faktum att Lomma är en till vissa delar lågt liggande kustkommun och en kommun med stora och värdefulla åkermarker. Vi behöver helt enkelt genomföra klimatanpassningar och i viss utsträckning skydda kommunen från konsekvenserna av klimatförändringar samt värna befintliga natur- och åkermarker. Detta ställer krav på att vi använder den mark som är lämplig för bebyggelse på ett mer effektivt sätt genom att exempelvis omvandla redan ianspråktagen mark.

Det är kanske just de långsiktiga utmaningarna som ställer störst krav på de folkvalda. Att ha förmåga att identifiera och analysera de långsiktiga utmaningarna och samla en majoritet kring lämpliga lösningar, ofta innefattande komplexa avvägningar. För att sedan ha mod att ta beslut även om inte alla håller med om lämpligheten i beslutet.

Med dessa ord vill jag önska er alla ett gott nytt år!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén