Datum:

Inför budget 2024

Omslag Budget 2024

Budgetförslaget för 2024 samt plan för ekonomin för åren 2025–2027 behandlas av kommunfullmäktige den 26 oktober. Här presenteras förordet:

Kommunen är en lagstyrd organisation

Lomma kommun styrs i första hand av en rad lagar stiftade i Sveriges riksdag. En av dem är kommunallagen. Den reglerar att kommunen ska upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Löpande behov ska täckas av löpande intäkter under varje givet år. Vidare reglerar kommunallagen, via kraven på god ekonomisk hushållning, att en kommun bör inflationssäkra det egna kapitalet och skapa förutsättningar för att delfinansiera nyinvesteringar, vilket i praktiken motsvarar ett överskottsmål på minst 2 %. God ekonomisk hushållning innebär också att intäkterna ska användas till rätt saker och på ett effektivt sätt.

Vi behöver ställa om

Åren 2023 och 2024 är exceptionellt tuffa år för Sveriges kommuner. Ökad inflation, stigande räntor och temporärt kraftigt ökade pensionskostnader slår hårt. Dessa utmaningar har vi valt att möta med temporära åtgärder i form av att upprätta en budget där vi inte når ett resultat på 2 %, men väl ett svagt plus.

Samtidigt har vi en långsiktig ekonomisk utmaning. Antalet och andelen äldre i befolkningen stiger, vilket driver kostnaderna. Vidare förväntar vi oss ökade lönekostnader i takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden tilltar parat med stora behov av kompetensutveckling. Vi behöver helt enkelt i god tid ställa om för att möta dessa långsiktiga utmaningar. Därav innehåller årets budget en permanent minskning av kostnadskostymen med 20 mnkr.

Investeringsutgifter och driftskostnader

Årets budget innehåller trots vad som framförts ovan en del satsningar. I driftsbudgeten tillför vi cirka 1,5 mnkr årligen till barn- och utbildningsnämnden fram till 2027 för att täcka uppstartskostnaderna för gymnasiet. Vi har även satt av en rund summa till nämnden för de merkostnader som kommer av att man endast har ettor under första verksamhetsåret. Vidare tillförs socialnämnden medel för att fortsätta sitt arbete med den så kallade äldreomsorgsreformen för att successivt arbeta in denna i den löpande verksamheten och kostnadsramen. Värt att nämna är att vi under budgetberedningen fått del av en ekonomisk analys, där kostnaderna inom äldreomsorgen jämförts med andra kommuner. Analysen visar att nämnden behöver lyckas i sitt omställningsarbete snarare än tillföras mer ekonomiska resurser.

Vidare innehåller budgeten två nya investeringar. Vi avlyser planerna på att flytta Lomma idrottsplats till Habo Ljung och tillför 38 mnkr för nya omklädningsrum, ny läktare och ny konstgräsplan på Lomma IP. Vi tillför även 30 mnkr för att bygga om Norra västkustvägen genom Borgeby. Här vill vi bygga om den gamla riksvägen till en bygata för gång- och cykeltrafik och biltrafik för de boende i området, samt hantera dagvattnet.

Budgeten innehåller även en rad gamla investeringsbeslut såsom tågstopp, kulturhus, kommunhus och gymnasium. Värt att nämna här är att en investering motsvarande 1 mnkr i ett fastighetsprojekt medför cirka 100 tkr i driftskostnader under avskrivningstiden (30 år), det vill säga sammanlagt 3 mnkr. Att öka driftskostnaderna, de löpande kostnaderna i nämnderna, med 1 mnkr medför under samma period en sammanlagd kostnad om 30 mnkr. Det är alltså stor skillnad på att tillföra 1 mnkr i investeringsbudgeten jämfört med driftsbudgeten.

Det goda samtalet

Som nämnts ovan är vi i behov av att ställa om både på kort och lång sikt. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), det goda samtalet. De olika politiska partierna behöver diskutera olika vägar för att anpassa kostnadskostymen men framför allt eftersträva det goda samtalet för att hitta lösningar. Lika viktigt är att medarbetarna i de olika förvaltningarna för goda samtal om hur man ska ta sig an omställningsarbetet. En tredje grupp, som är väl så viktig i omställningsarbetet, är kommunens medborgare. Ofrånkomligen kommer verksamhetsanpassningarna som kommer av omställningsarbetet påverka enskilda grupper av medborgare. Särskilt känsligt är förändringar som involverar barn. För att vara framgångsrika i omställningen är det essentiellt att även detta förändringsarbete sker i form av en god dialog och samtalston.

Låt oss ta oss an våra gemensamma utmaningar, medelst det goda samtalet!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén