Datum:

Årsredovisning 2022

Omslag för årsredovisning 2022

Politiken behöver adressera de långsiktiga frågorna. Att staka ut riktningen och lägga grunden för det framtida samhället.

Givetvis medför en pandemi, ett krig i vår närhet, elbrist och en kraftig prisuppgång att man även behöver reagera på plötsliga händelser. Det senare har Lomma kommun hanterat väl under året.

Samtidigt vill jag hävda att året framför allt har kännetecknats av just de långsiktiga frågorna. Översiktsplanen antogs i mars och utgör ett fundament i det långsiktiga arbetet. I den pekas en viljeinriktning ut bland annat för utvecklingen av Alnarp, Bjärreds vångar, övergången över Lödde å och omvandlingen av Norr Vinstorp. Vi tydliggör också, med utgångspunkt i plan- och bygglagen, var det inte längre är lämpligt med ny bebyggelse med hänsyn till de pågående klimatförändringarna. Vidare pekas behovet av översvämningsskydd ut.

En annan långsiktig fråga som har satt sin prägel på året som har gått är arbetet med en gymnasieskola och ett nytt kommunhus. Med en kommunal gymnasieskola i Lomma kommun skapar vi oss förutsättningar att erbjuda en skola av högsta kvalitet för våra ungdomar, samtidigt som det fortsatt kommer att vara lika enkelt att välja en skola i en annan kommun. Med ett nytt kommunhus tar vi ett viktigt steg för en inte oväsentlig del av våra anställda och räknar med att skapa fysiska förutsättningar som gör att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar. Samtidigt innebär projektet att platsen blir mer attraktiv och bidrar till ett levande centrum.

Under 2022 togs viktiga steg mot att bli en mer attraktiv plats för företagsetableringar och därmed skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Det togs beslut om att pröva möjligheten för företag att etablera sig längs E6 i Lomma. Efter en god dialog inkom även fastighetsägaren med en bygglovsansökan för ett hotell vid fyrkantsdammen. Dialog har även förts med fastighetsägare och företagare på Norr Vinstorp och flera av dem är nu drivande i en förädling av området där bostäder och företag samexisterar.

Under året har persontrafiken på Lommabanan kommit i gång ordentligt. Att kunna resa till Malmö C på 7 minuter ger nya möjligheter. Samtidigt har planeringen av tågstoppen i Flädie och Alnarp intensifierats. Dessa strategiska investeringar har ökat potentialen för kommunens framtida utveckling, och omvärldens intresse för att investera i kommunen.

Efter några år med för stor personalomsättning på ledande befattningar har vi under 2022 genomfört en rad synnerligen viktiga rekryteringar, vilket innebär att det nu finns en ny och komplett ledningsgrupp för tjänstemannaorganisationen. Den otrygghet som till delar fanns har förbytts till en trygg ledning med en stabil riktning i sitt arbete.

Vad gäller kommunens ekonomi kan det som vanligt konstateras att den, på sista raden, är i ordning. Överskottet från 2022 kommer väl till pass när vi nu går in i en omfattande investeringsfas i kombination med en makroekonomisk motvind.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla anställda för året som har gått.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

 

Läs mer om Årsredovisning 2022

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén