Datum:

Valresultat och budgetberedning

Närbild på kalkylator

Det har flutit en del vatten under broarna sedan sist. Bland annat ett val. I vanlig ordning var valdeltagande högt i Lomma. I riksdagsvalet högst i landet (89,1 %). Troligen även högst i kommunvalet (93 %). Stort tack till alla som bidragit till att vi fortsatt är, vad Aftonbladet kallar, Sveriges demokratiska högborg.

Valet till kommunfullmäktige har resulterat i ett fortsatt majoritetsstyre för Alliansen med Socialdemokraterna som största oppositionsparti. Jag ser fram emot fyra nya år där de olika politiska partierna kan stöta och blöta sina argument med varandra och göra Lomma kommun bättre.

Strax efter valet har även kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag till budget för 2023 med en plan för ekonomin till 2026. Läget för många kommuner är tufft de kommande två åren. Ett nytt pensionsavtal har tecknats mellan SKR och de fackliga organisationerna, där pensionen kopplas till prisbasbeloppet. Detta medför kraftigt ökade kostnader så länge inflationen håller sig på den nivå den ligger på idag. Dessutom innebär det nya pensionsavtalet en överlappning som medför en engångseffekt för 2023 års kostnader. I kronor medför det nya pensionsavtalet för Lommas del ca 57 mnkr högre kostnader för 2023 och 78 mnkr för 2024 för att sedan återgå till tidigare planerade nivåer.

Därutöver räknar vi kraftigt ökade energi-, ränte- och matkostnader. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 mnkr årligen för att möta de högre matpriserna. Eftersom samtliga befintliga lån är bundna kan vi hantera de ökade räntekostnaderna på kort sikt, men mot slutet av planperioden, dvs. 2026, har vi räknat med att de högre räntenivåer i kombination med en högre upplåningsvolym leder till markant ökade räntekostnader.

Ökade energipriser

Värst på kort sikt är de ökade energipriserna. Befintligt elavtal löper ut vid årsskiftet och vi befarar att energikostnaderna blir 40 mnkr högre för 2023. Samtidigt är vi proaktiva och investerar knappt 30 mnkr i energisparåtgärder. De innefattar utbyte av armaturer till LED, bättre styrning av belysning och utbyte av äldre ventilationsanläggningar.

Tack vare en i grunden god ekonomi, där vi under flera år både budgeterat med ett överskott på 2 till 4 % och säkerställt ett utfall däröver, går vi in i denna period från ett gott utgångsläge och kan hantera stora delar av de ökade kostnaderna. Vi är måna om att värna principen om långsiktigt goda planeringsförutsättningar för samtliga verksamheter, dvs. vi lägger inte ut extra medel, eller drar in medel, för att anpassa oss till temporära förändringar i skatteintäkter eller kostnader.

De kommande åren inrymmer således en hel del osäkra ekonomiska faktorer. Även intäkterna är osäkra. Hur den nya regeringens budgetproposition kommer att falla ut för kommunsektorn är ännu inte känd. Här hoppas vi givetvis på någon form av kompensation för inte minst de ökade energikostnader.

Vi kommer dock inte runt att vi enligt lag ska lägga en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Därav innefattar budgeten ett ofördelat sparbeting. Under första halvåret 2023, när kunskapsläget är bättre om kommunens ekonomiska situation, kommer vi göra en ny bedömning. Grundtanken är att sparbetinget inte ska exekveras. Det finns alltså ingen anledning till oro. Vi har ordning i ekonomin.

Allt gott!

Robert

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén