Datum:

Kära Lommabo!

Lomma från ovan

Det finns många som vill måla upp en dyster nuläges- och framtidsbild. Jag delar inte denna bild.

I mina ögon har vi i Lomma det bra, inte minst i jämförelse med många andra platser i Sverige och världen. Givetvis kan vi alla känna oro för den höga inflationen generellt och de ökade energipriserna specifikt. På detta tema kan jag nämna att vi redan för ett år sedan började arbeta med hur vi skulle kunna öka energiproduktionen i kommunen. Vi har nu långt komna planer på att anlägga en solcellspark på så kallad fulmark öster om E6:an. Många invånare har också tagit initiativ att anlägga solceller på sina tak och detsamma gör kommunen på sina fastigheter. Vi har i flera år framgångsrikt arbetat med att sänka energikostnaderna i kommunens fastigheter. Detta arbete har nu intensifierats. Via Kraftringen har vi även ställt oss bakom en utbyggnad av kraftvärmeverket i Örtofta, vilket ökar energiproduktionen i vårt närområde.

Över lag är jag som sagt hoppfull och tror på att vara utvecklingsorienterad. De senare åren har vi byggt en ny särskola vid Karstorp, en rad nya skolbyggnader på Piläng och det var inte många år sedan Strandskolan och Lerviks förskola invigdes. Även om en del har svårt att bli övertygade om det kortsiktiga behovet av en gymnasieskola i Lomma kan jag garantera er att det finns ett kort- och inte minst långsiktigt behov – för att möjliggöra en god tillgång på utbildningsplatser för våra ungdomar och få kontroll över (delar av) de ökande kostnaderna för gymnasieplatser.

På tur, om Moderaterna får fortsatt förtroende, är en ny idrottshall vid Karstorp. Vi arbetar också för att Kunskapsporten ska bygga till simhallen och för att vi ska kunna köpa tillbaka blå hallen och bygga en ny idrottshall där. Tyvärr fick vi inte rätt av Länsstyrelsen att ersätta den brygga som fanns nedanför saltsjöbaden, men en ny större T-brygga är på gång.

Vi ser ett behov av fler företag i Lomma. Därav pågår ett arbete med att detaljplanera den mark vi köpte av SLU längs E6. Det är också ett viktigt steg mot att bullerskydda Lomma tätort. Givetvis är planen fortsatt att det även på marken norr om ska byggas bullerskydd, gärna i form av företagsetableringar.

När det gäller tågstoppet i Alnarp är Trafikverket i full gång med den så kallade järnvägsplanen. Kommunen har också satt i gång arbetet med en så kallad fördjupad översiktsplan för hela Alnarp. Tanken är att värna och utveckla natur- och kulturvärden samtidigt som vi utvecklar platsen till ett öppet campus med forskning, utbildning, företagande och boende, samt förbättrar tillfarterna på ett hållbart sätt. Planen kommer att gå ut på granskning inom två år och jag ser fram emot kloka synpunkter och invändningar.

Dessa infrastruktursatsningar är dock inte allt. En röst på Moderaterna innebär också ett stöd för en genomtänkt utveckling av våra kärnverksamheter. Likt många andra organisationer har vi utmaningar kopplat till att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Kompetenta medarbetare är en grundförutsättning för kvalitet och kostnadseffektivitet i kommunens verksamheter. Det är därför vi Moderater har föreslagit och fått gehör för stora kompetenssatsningar. Det är också en delförklaring till att vi ser ett värde i att tillskapa ett mer ändamålsenligt, hållbart och kostnadseffektivt kommunhus. Att behålla nuvarande kommunhus är varken bra för lokalkostnaderna, vilket blivit än mer tydligt med dagens energipriser, eller för den kvalitet vi kan få ut av våra anställda.

Medan många andra partier gör sitt bästa för att misstänkliggöra de utvecklingsidéer som kommer från våra sakkunniga tjänstepersoner och från Moderaterna kring hur vi kan utveckla kommunen, både som plats och som arbetsgivare, är Moderaterna det parti som står för en optimism. En röst på Moderaterna är en röst på en trygg och stegvis utveckling av Lomma och av kommunens verksamheter.

Avslutningsvis vill jag lyfta hur stolt jag är över att vi är den kommun i landet som har högst valdeltagande. Även om du inte avser att lägga din röst på Moderaterna är vi många som sätter ett värde på att du går och röstar på söndag, om du inte redan har gjort det.

Allt gott!

Robert

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén