Datum:

Kära Bjärredsbo!

Bjärreds centrum från ovan

Det finns många som vill måla upp en dyster nuläges- och framtidsbild. Jag delar inte denna bild.

I mina ögon har vi som bor i Bjärred det bra, inte minst i jämförelse med många andra platser i Sverige och världen. Givetvis kan vi alla känna oro för den höga inflationen generellt och de ökade energipriserna specifikt. På detta tema kan jag nämna att vi redan för ett år sedan började arbeta med hur vi skulle kunna öka energiproduktionen i kommunen. Vi har nu långt komna planer på att anlägga en solcellspark på så kallad fulmark längs E6:an i södra kommundelen. Många invånare har också tagit initiativ att anlägga solceller på sina tak och detsamma gör kommunen på sina fastigheter. Vi har i flera år framgångsrikt arbetat med att sänka energikostnaderna i kommunens fastigheter. Detta arbete har nu intensifierats. Via Kraftringen har vi även ställt oss bakom en utbyggnad av kraftvärmeverket i Örtofta, vilket ökar energiproduktionen i vårt närområde.

Över lag är jag som sagt hoppfull och tror på att vara utvecklingsorienterad. De senare åren har vi byggt en ny skola på Bjärehov, en ny idrottshall på Rutsborg, en om- och tillbyggnad av Löddesnäs och det var inte många år sedan vi gjorde en om- och tillbyggnad av Alfredshällskolan. Vi har även gjort större renoveringar av två förskolor vid Bjärehov.

På tur, om Moderaterna får fortsatt förtroende, är dels en ny förskola och dels ett kulturhus där vi kan samla folkbibliotek, kulturskola, samlingslokaler för pensionärsföreningar och lokaler till Companiet. Planen är att kulturhuset ska placeras i nära anslutning till busshållplats Bjärreds centrum. Vi vill också bygga nya lokaler vid Bojk, bland annat för att göra strandstråket mer attraktivt.

Vi ser ett behov av fler småhus, trygghetsboende och lägenheter, främst bostadsrätter, i Bjärred. Först ut är området söder om Stenungsbageriet där vi, tillsammans med exploatören, planerar för cirka 200 småhus. Därefter kommer första etappen av Bjärreds vångar. Det handlar om området närmst plommonskogen. Styrande för planeringen är att skapa attraktiva, innovativa och hållbara bostäder i kombination med ett storslaget naturlandskap.

Den 18 oktober kommer vi att ha ett informationsmöte om våra planer där syftet är att stämma av dessa med er och lyssna på kloka förbättringsförslag och invändningar.

När det gäller tågstoppet i Flädie är Trafikverket i full gång med den så kallade järnvägsplanen, planen för omdragning av väg 913 och en ny cykelväg längs 913. Vi intensifierar nu vårt arbete med de kommunala investeringarna kopplat till stationsområdet inklusive en pendlarparkering.

Dessa infrastruktursatsningar är dock inte allt. En röst på Moderaterna innebär också ett stöd för en genomtänkt utveckling av våra kärnverksamheter. Likt många andra organisationer har vi utmaningar kopplat till att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Kompetenta medarbetare är en grundförutsättning för kvalitet och kostnadseffektivitet i kommunens verksamheter. Det är därför vi Moderater har föreslagit och fått gehör för stora kompetenssatsningar. Det är också en delförklaring till att vi ser ett värde i att tillskapa ett mer ändamålsenligt, hållbart och kostnadseffektivt kommunhus. Att behålla nuvarande kommunhus är varken bra för lokalkostnaderna, vilket blivit än mer tydligt med dagens energipriser, eller för den kvalitet vi kan få ut av våra anställda.

Medan många andra partier gör sitt bästa för att misstänkliggöra de utvecklingsidéer som kommer från våra sakkunniga tjänstepersoner och från Moderaterna kring hur vi kan utveckla kommunen, både som plats och som arbetsgivare, är Moderaterna det parti som står för en optimism. En röst på Moderaterna är en röst på en trygg och stegvis utveckling av Bjärred och av kommunens verksamheter.

Avslutningsvis vill jag lyfta hur stolt jag är över att vi är den kommun i landet som har högst valdeltagande. Även om du inte avser att lägga din röst på Moderaterna är vi många som sätter ett värde på att du går och röstar på söndag, om du inte redan har gjort det.

Allt gott!

Robert

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén