Datum:

Varför vill vi starta ett gymnasium?

Ungdomar med basketboll

Lommas centrala delar står inför en spännande utveckling de kommande åren. I kvarteret med kommunhuset planeras för ett nytt kommunhus och en egen gymnasieskola. Det finns många bra argument till varför vi vill starta ett gymnasium, här är de viktigaste:

Det råder kapacitetsbrist i sydvästra Skåne

Enligt lag har kommunen ansvar för att tillhandahålla gymnasieutbildning för sina medborgare, i hemkommunen eller via samverkansavtal. I Skåne finns fritt sök. Det innebär att ca 1200 Lommaeleverna är förstahandssökande till alla gymnasier i Skåne. Samtidigt råder det en omfattande kapacitetsbrist, speciellt i sydvästra Skåne där flest ungdomar bor och där söktrycket är som störst. Befolkningsprognoserna pekar på en omfattande befolkningsökning i sydvästra Skåne under de närmaste 10 åren och trenden förväntas bestå.

Genom att starta en gymnasieskola bidrar vi med ca 850 platser till systemet, samtidigt som vi som sagt nyttjar 1200 platser. Lund har aviserat att de inte har möjlighet och vilja att ta mer ansvar än vad de redan gör, Hedda inkluderat. Malmö bygger fler gymnasieskolor men dessa täcker bara deras eget behov. Så vem ska ta ansvar för att det finns plats för just Lommaelever? Ska vi lägga detta på friskolorna, andra kommuner eller ta eget ansvar? Av skäl som följer nedan finns det anledning att faktiskt ta ett visst eget ansvar.

Kapacitetsbristen medför ökad skolstress

Lommaelever väljer i mycket stor utsträckning studieförberedande program, inte minst ekonomi-, samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Gärna på de traditionella kommunala gymnasieskolorna i Lund. För att komma in på dessa program krävs redan idag höga meritpoäng, och på en marknad där efterfrågan överstiger utbudet kommer antagningspoängen bli allt högre. Detta vet våra ungdomar, vilket sannolikt har negativ påverkan på skolstressen. Genom att starta ett gymnasium bidrar vi till att öka utbudet och därmed hålla nere antagningspoängen, samt minska risken för negativ skolstress.

Ett gymnasium i Lomma ger fler valmöjligheter

Om man vill gå i ett gymnasium utanför kommunen kommer det fortfarande vara fullt möjligt att söka till ett sådant. Vad vi tillför är ytterligare en valmöjlighet. Kanske tilltalar det ungdomar med tidskrävande kultur- eller fritidsintressen i Lomma kommun, eller de som av andra anledningar ser fördelar med att gå på en gymnasieskola nära hemmet.

Vi får bättre rådighet över kvaliteten

Vi har en lång tradition av att ha erkänt bra för- och grundskolor. Mycket talar för att vi även kommer att ha förmåga att erbjuda en gymnasieutbildning av mycket hög kvalitet. Med ett eget gymnasium har vi goda förutsättningar att ta tillvara den kunskap som vi byggt upp i grundskolan om varje enskild elevs förutsättningar. Vi får även möjlighet att erbjuda en modern lärmiljö som samtidigt tar frågorna om skolstress på stort allvar och därmed skapar förutsättningar för att minska risken för ohälsosam skolstress.

Vi får bättre rådighet över ekonomin

Förvaltningens beräkningar visar att vi har goda förutsättningar att via ett eget gymnasium hålla nere kostnaderna för gymnasieverksamheten. Vi ser alltså att det blir billigare i egen regi än att köpa platser av andra huvudmän. Även om investeringen i skolbyggnaden om ca 300 mnkr är en mycket stor investering så får man hålla isär investeringar och driftskostnader. Investeringen medför kapitalkostnader, som i sin tur är starkt beroende av ränteläget. Idag lånar kommunen till i snitt en halv procent. Låt oss ta i och säga att vi kommer få en ränta på 2 % på de nya lånen. Det innebär räntekostnader på 300 mnkr x 0,02 = 6 mnkr om året. Utöver räntekostnader kommer avskrivningar. Skriver man av byggnaden på i snitt 33 år, i enlighet med komponentavskrivningar, motsvarar det ca 9 mnkr om året. Slår man ut 15 mnkr på 800 elever blir det under 20 tkr per elev och år, vilket ska jämföras med att en gymnasieplats i snitt kostar 120 tkr per elev och år och för de planerade programmen drygt 90 tkr per elev och år.

Poängen med resonemanget är att personalkostnader är den helt dominerande kostnaden i en gymnasieverksamhet. Rätt antal behöriga och kompetenta lärare med en kompetent ledning och stödresurser är alltså det som kommer att vara avgörande för kvalitet och ekonomi, parat med att man har rätt antal elever.

Vi minskar risken för att gymnasiekostnaderna tar utrymme från annan verksamhet

En del tycks tro att satsningen på ett gymnasium tar driftsresurser från andra verksamheter, typ äldreomsorgen. Det är tvärtom. Genom att få rådighet över en del av våra gymnasiekostnader minskar risken för att gymnasiekostnaderna skenar. Visserligen kan vi fortsatt inte påverka kostnaderna för de elever som kommer att välja skola utanför kommunen, men varje Lommaelev som väljer att gå i Lomma bidrar till en ökad kostnadskontroll.

Men finns det inte risker med projektet?

Jo, en rad givetvis. Det kan visa sig att det blir ett lågt söktryck och att vi inte fyller önskat antal platser. Det är ju den risk som inte minst Lunds kommun har framfört (och velat få betalt för) under senare år. Den risken tar även friskolor som väljer att etablera sig i Skåne. Vi menar att risken inte är orimligt stor, givet kapacitetsbristen, Lommas geografiska läge och rykte som skolkommun.

Vad jag förstår är en del invånare också oroliga för vad 800 gymnasieelever kommer att innebära för tryggheten i Lomma centrum. Denna oro kommer vi givetvis ta på allvar, men vår grundhållning är att eleverna kommer att bidra till en tryggare centrummiljö.


Läs mer

Läs mer om projekt Gymnasieskola/kommunhus

Se förslag till detaljplan för del av Lomma 34:1 m fl. (Gymnasieskola/kommunhus)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén