Datum:

Utbildningssatsning inom äldreomsorgen

Äldre dam och med medarbetare inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en viktig del av välfärden för kommunens invånare.

I likhet med många andra kommuner i Sverige har äldreomsorgen i Lomma kommun tre huvudsakliga utmaningar.

För det första att säkerställa en god kontinuitet, dvs. att en omsorgstagare ska mötas av samma personal, som då också har bättre förutsättningar att ha goda kunskaper om just den enskildes genomförandeplan och specifika förutsättningar och önskemål.För det andra att stärka personalens kompetens. Det är av yttersta vikt att personalen har goda kunskaper i de insatser som ska genomföras för att uppnå god kvalitet och nöjda omsorgstagare. Till det ska läggas att den enskildes omsorgsbehov ofta förändras över tid. För att bättre möta den enskildes behov behövs en övergång till mer av självstyrande team och tillitsbaserad styrning och mindre av minutstyrning av arbetet. Det i sig kräver en god kompetens hos medarbetarna.För det tredje råder det arbetskraftsbrist inom äldreomsorgen varmed kompetensförsörjning är en utmaning även i Lomma.

Kompetensutveckling

För att möta dessa utmaningar föreslår vi, från och med september i år, att fem timmar i veckan, d.v.s. cirka 15 % av den anställdes arbetstid, öronmärks för kompetensutveckling. Tiden ska användas till återkommande generella utbildningar, löpande specifika utbildningsinsatser utifrån avvikelser, synpunkter och klagomål, samt till att stärka överlämningen mellan arbetslagen.

Reformen syftar till att på ett bättre sätt sätta de äldres behov i centrum och därigenom öka de äldres nöjdhet. Förväntade effekter av reformen är högre kvalitet, säkrare leveranser, tryggare medarbetare, ett mer hållbart arbetsliv och att Lomma kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Då reformen lämpligen synkroniseras med beslutet om att heltidsresan ska vara genomförd till 2022-12-31 är det av vikt att kommunfullmäktige gör ett undantag och tillskjuter medel under pågående budgetår.

Reformen föreslås vara en permanent satsning motsvarande 20 mnkr. Förslaget till beslut innebär att Socialnämnden tilldelas medel om 10 mnkr, d.v.s. halvårseffekten av reformen för 2022.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén