Datum:

Några tankar inför det nya året!

Piren i Lomma Hamn

Min viktigaste ledstjärna är att du som medborgare upplever att Lomma kommun har ett odelat fokus på kommunens invånare. Att du känner att Lomma kommun finns till för oss som bor här och att det ständigt blir lite bättre att bo och leva i Lomma kommun.

Om du är äldre, eller har en anhörig som är äldre, ska du kunna lita på att vi gör vårt bästa för att lyfta kvaliteten i äldreomsorgen. Sedan övertagen har vi allt i egna händer och kunnat skjuta till ca 40 mnkr för att i huvudsak öka bemanningen och lönerna. Men pengar är inte allt. Vi tar även steg för att förbättra arbetssätt, kontinuitet och kompetens. Vidare fortsätter trygghetssatsningarna med fler trygghetsvärdar, bättre gång- och cykelvägar och kameror på utvalda platser.

Om du är i arbetsför ålder hoppas jag att du uppskattar investeringarna som görs för att underlätta ett smidigt och hållbart resande. Lomma station är redan i gång och om några år öppnar stationerna i Flädie och Alnarp. Beslut finns om supercykelstråk till Malmö och Lund och om att underlätta för gång- och cykeltrafik inom kommunen. Vi fortsätter att bilda naturreservat och utveckla tillgången till naturnära upplevelser. Är du i behov av att söka bygglov kan du känna dig trygg med att service och bemötande numera är på en helt ny nivå. Inom kort kommer vi se en ny långa bryggan växa fram. Renoveringen och uthyrningen av Bjärreds station skapade förutsättningar för en nationellt uppmärksammad succé. Överlag har restauranglivet blivit bättre sedan vi möjliggjorde för större uteserveringar på sommaren.

Har du barn finns det mycket som kan vara värt att känna till. Skolinspektionen har precis givit oss grönt ljus på alla områden. Ett nytt mellanstadium är snart klart vid Piläng och ett nytt låg- och mellanstadium vid Bjärehov. Beslut finns om tre nya idrottshallar, samt ett nytt konstgräs på Borgeby IP. Förhoppningsvis kan vi också påbörja den stora förändringen för idrottsplatsen i Lomma tätort. Kulturskolan har fått fler och bättre lokaler. Vi har också beslutat om ett nytt gymnasium för att förbättra tillgången till en gymnasieplats nära hemmet. Parallellt säkerställer vi att alla lommaungdomar fortsatt kommer att vara förstahandssökande till alla gymnasier i Skåne via Fritt sök.

En övergripande framtidsfråga är klimatomställningen. Via Sydvatten, som ansvarar för dricksvattenförsörjningen, planerar vi för stora investeringar i nya reningsverk och i ledningarna från Bolmen. Parallellt planerar vi via VA Syd för investeringar i ett nytt avloppsreningsverk i Sjölunda, samt underhållsinvesteringar i befintligt VA-nät. Dessa investeringar är nödvändiga och grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Vidare är vi nu i full gång med att ta fram lösningar för hur vi ska anpassa oss till en fortsatt havsnivåhöjning och återkommande extremväder. Detta kommer med stor sannolikhet innebära olika typer av vallar för att skydda befintlig bebyggelse i detaljplanerat område.

En annan övergripande framtidsfråga är utvecklingstakten av nya bostäder och fler företag/arbetstillfällen. Här är ambitionen att förbättrar livskvaliteten och utbudet samtidigt som de olika delarnas särprägel värnas. Det handlar huvudsakligen om Bjärreds vångar, företagsområdet längs Malmövägen/E6 i Lomma tätort, utvecklingen av Alnarp och Flädie med tillhörande stationsområden, samt på sikt även omvandlingen av industriområdet Norr Vinstorp. Dessa projekt kräver en god lyhördhet, bland annat i form av samråd och återkommande kommunikation.

Den största utmaningen framöver vill jag ändå mena är kompetensförsörjningen. Denna utmaning delar vi med många företag och offentliga organisationer. Tyvärr är Lomma kommun i en situation där många rekryteringar, på olika nivåer och inom olika verksamheter, är en utmaning samtidigt som andra kommuner ständigt rycker i våra medarbetare. Detta riskerar att få konsekvenser för organisationens förmåga att utvecklas. Här krävs att vi blir en än mer attraktiv arbetsgivare och att vi hittar nya sätt att arbeta som tar hänsyn till situationen.

Jag är dock hoppfull. Vi bor i en mycket attraktiv kommun med en ljus framtid.

Med dessa ord vill jag framföra mina varmaste önskningar om ett gott slut och ett Gott Nytt År!

Er ordförande i kommunstyrelsen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén