Datum:

Budget 2022

Tre personer som går på stranden

Storsatsning på nya bostäder, näringsliv och nytt gymnasium samt mål att minska skolstress.

Årets budgetförutsättningar är goda. Verksamheterna utvecklas väl, ekonomin är god och de senaste prognoserna pekar på fortsatt utveckling av skatteintäkterna. Detta ger oss ovanligt goda förutsättningar att genomföra en rad större investeringar.

Årets budget inkluderar en stor satsning på näringslivet. Längs E6 i Lomma tätort vill vi skapa ett nytt verksamhetsområde för kunskapsintensiva företag, vars verksamhet svarar an mot de stora samhällsutmaningarna.

Årets budget inkluderar även en stor satsning på nya bostäder. Störst är satsningen på Bjärreds vångar med småhus, lägenheter, seniorboende, handel, kontor, kommunal service, parker och grönstråk. Budgeten innefattar även nya bostäder i Alnarp, Borgeby öster, Lomma centrum norra och Trädgårdsstaden, även om de två senare är förknippade med viss osäkerhet vad gäller möjligheten till genomförande. Till detta ska läggas de kommunala investeringarna vid tågstoppen i Flädie och Alnarp.

Föreslår nytt gymnasium och kommunhus

Vi föreslår även ett nytt gymnasium. Med detta vill vi skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar att komma in på den utbildning som de önskar – till en kostnad som kommunen har rådighet över.

Investeringen i ett nytt kommunhus skapar bättre förutsättningar för medarbetarna i kommunhuset och förbättrar långsiktigt möjligheten att attrahera rätt kompetens, vilket i slutändan kommer alla medborgare till del. Detta till en lägre kostnad än vad det skulle innebära att verka i nuvarande byggnader när vi väger in de ny- och reinvesteringar som det senare kräver.

En rad andra investeringar föreslås också för att svara an mot medborgarnas önskemål och öka kommunens attraktivitet. Det innefattar en över gång över Lödde å, ett nytt kultur- och föreningshus i Bjärred, nya supercykelstråk mellan Lomma och Bjärred, samt till Lund och Malmö, ett nytt äldreboende och nya LSS-bostäder. Vi ökar också de årliga investeringarna i befintligt fastighetsbestånd för att exempelvis alla för- och grundskolor ska ha goda lärmiljöer.

För att hantera investeringarna på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt krävs ett antal motprestationer. Därav föreslås en god resultatnivå som gör att vi sparar till delar av investeringarna. Det föreslås även att exploaterings- och realisationsvinster oavkortat går till att betala av på låneskulden.

Överlag säkerställer vi i budgetförslaget att soliditeten, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, fortsatt håller sig över 40 procent, samtidigt som alla verksamheter fullt ut kompenseras för ökade lönekostnader, inflation och volymförändringar.

Mål att minska skolstress

Verksamhetsmässigt har vi fortsatt höga mål. Nytt för i år är ett riktat mål till barn- och utbildningsnämnden kopplat till att minska skolstress och psykisk ohälsa bland våra barn och unga. Det är inte utan att det känns spännande att bo och verka i Lomma kommun!

Er ordförande i kommunstyrelsen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén