Revisorer

Revisorerna granskar årligen i enlighet med kommunallagen och med iakttagande av revisionsreglementet och god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Uppdragsgivare är kommunfullmäktige. Revisorerna samordnar granskningen i kommunen och i kommunens aktiebolag och stiftelser.

Revisionen består av följande ledamöter:

  • Ordförande: Lars-Erik Larsson (S)
  • Vice ordförande: Henrik Nilsson (M)
  • Revisor: Per Larsson (M)
  • Revisor: Tor-Björn Langåsen (C)
  • Revisor: Remco Andersson (L)
  • Revisor: Conny Bäck (S)

Vid urvalet av revisionsprojekt i samband med den årliga revisionsplaneringen läggs särskild vikt vid utvärdering av nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll med inriktning mot ekonomi, prestation och kvalitet. Huvuddelen av tillgängliga resurser läggs på förvaltningsrevisionen.

Granskningar av årsredovisning, delårsrapport och fördjupande granskningar utröner om räkenskaperna är rättvisande och om verksamheten motsvarar fullmäktiges beslut.

Nämndernas interna kontroll granskas.

Områdesbevakare utses bland revisorerna. I denna uppgift ingår läsning av respektive nämnds protokoll.

Politiker och/eller verksamhetsansvariga inbjuds till revisionssammanträde.

Studiebesök görs vid anläggningar eller institutioner med mera.

I samband med den årliga slutrevisionen sammanträffar revisorerna med företrädare för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ekonomichefen för diskussion om de iakttagelser och slutsatser som slutrevisionen föranlett.

Revisorerna sammanträder cirka elva gånger per år. Extra möten hålls vid behov.

Revisorerna tar initiativ till erfarenhetsutbyte med andra kommunrevisorer och deltar regelbundet i fortbildningsdagar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark
Senast uppdaterad: